قبولی مجدد در کنکور / قبولی مجدد در دانشگاه

 

قبولی مجدد در کنکور – سوال : آیا کسانی که دانشجوی دانشگاه سراسری هستند ، میتوانند مجدد در دانشگاه سراسری تحصیل کنند ؟! فارغ التحصیلان دانشگاه سراسری میتوانند مجدد در دانشگاه های سراسری تحصیل کنند ؟!؟

پاسخ : متن کامل “دفترچه کنکور” در ارتباط با قبولی مجدد:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻟﺰوم ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻴﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن، ﭘﺬﻳﺮش آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ ( آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ) ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ اي ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳـﺎﻧﻴﺪه اﻧـﺪ، در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺒﻠﻲ و در ﻫﻤﺎن دوره (روزاﻧﻪ ) اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ از داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي دورة ﻧﻮﺑـﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ )، در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ در دورة ( روزاﻧﻪ )، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﻬﺮﻳﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دورة ﻧﻮﺑـﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ )در رشته مربوط ادامه تحصیل دﻫﻨﺪ

 

توضیحات کنکورکمک :

“متقاضیان دانشگاه های سراسری” به موارد زیر دقت کنید:

جزو کدامیک از موارد زیر هستید ؟؟

۱٫دانشجویان دانشگاه سراسری “روزانه : ابتدا باید از دانشگاه خود انصراف دهید. برای قبولی در دوره “روزانه ” مشکلی ندارید. (چون تحصیل خود را به اتمام نرسانده اید، یک فرصت دیگر برای قبولی در دوره های روزانه دارید.) همچنین  برای قبولی در دوره “شبانه” نیز مشکلی ندارید.

۲٫ فارغ التحصیلان از دانشگاه سراسری “روزانه: برای قبولی در دوره “شبانه” مشکلی ندارید. اما اگر بخواهید “روزانه” قبول شوید، باید شهریه دانشگاه رابپردازید!

۳٫ دانشجویان دانشگاه سراسری “شبانه : بدون انصراف از دانشگاه قبلی، میتوانید برای کنکور ثبت نام کنیدو در کنکور سراسری شرکت کنید.بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور،در صورت رضایت بخش بودن رتبه قبولی ، از دانشگاه قبلی انصراف  داده و در رشته جدید ثبت نام نمایند. برای قبولی در دوره های ” شبانه” یا “روزانه” محدودیتی ندارید!

۴٫ فارغ التحصیلان از دانشگاه سراسری “شبانه : برای قبولی در دوره های ” شبانه” یا “روزانه” محدودیتی ندارید!

۵. فارغ التحصیلان از دانشگاه های غیردولتی: برای قبولی در دوره های ” شبانه” یا “روزانه” محدودیتی ندارید!

 

تذکر مهم: کسانی که بعد از اعلام نتایج ، انتخاب رشته کرده اند و در دوره “روزانه” قبول شده اند ، برای کنکور دادن مجدد ، حتما باید ۱ سال صبر کنند !  

این قانون در سال ۹۵ تغییر کرد و دانشجویان روزانه هم می توانند با انصراف قطعی تا قبل از تاریخ ۱ ام اسفند در کنکور سراسری شرکت کنند. اما فقط می توانند در رشته های غیر روزانه انتخاب رشته کنند.

 

قبولی مجدد در کنکور – سوال :  آیا کسانی که دانشجوی دانشگاه های دور ه ﻫﺎي ﻧﻮﺑﺖ دوم(ﺷﺒﺎﻧﻪ)ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮري ، ﻣﺠﺎزي و ﺧﻮدﮔﺮدان ، ﭘﺮدﻳﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﻴـﺎم ، ﻧـﻮر و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ـ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و…هستند ، میتوانند مجدد در کنکور سراسری شرکت کنند ؟!

 

پاسخ : متن کامل “دفترچه کنکور” در ارتباط با شرکت مجدد در کنکور :

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دور ه ﻫﺎي ﻧﻮﺑﺖ دوم(ﺷﺒﺎﻧﻪ)ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮري ، ﻣﺠﺎزي و ﺧﻮدﮔﺮدان ، ﭘﺮدﻳﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﻴـﺎم ، ﻧـﻮر و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ـ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و … (ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮادران  ) ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼـﻴﻞ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮيﺳﺎل ۱۳۹۴  ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻧﺎم در رﺷـﺘﻪ ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻻزم اﺳﺖ از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط  (ﻓﺮم اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﻲ ازتحصیل  )را ﺑـﻪ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ذﻳـﺮﺑﻂ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ  ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ!!

 

منبع: سایت سنجش
توضیحات : سایت کنکورکمک

با ما باشید تا بهترین باشید

با ما در تماس باشید

ID Instagram : konkurkomak

ID telegram : konkourkomak

شماره تماس :

۰۹۱۹۰۴۳۳۳۲۴ – ۰۹۱۹۱۱۱۱۳۹۶

مهندس اسلامی
مهندس اسلامی
امیر مهدی اسلامی ، رتبه 235 کنکور سراسری ، کارشناس برق ( گرایش کنترل ) از دانشگاه تهران ، مشاور تحصیلی ویژه همه دانش آموزان دبیرستانی ، سابقه ی 5 سال مشاوره و تدریس در مدارس و آموزشگاه های استان تهران ، مدرس تخصصی درس دیفرانسیل ، موسس موسسه کنکورکمک

241 دیدگاه ها

 1. علی گفت:

  سلام من دانشجوی ورودی مهر ۹۴ هستم و بعد دو ترم میخام مهر ۹۵ از دانشگاه انصراف بدم تا از فرصت یکساله برای شرکت در کنکور استفاده کنم آیا در صورت قبولی در دانشگاه روزانه باید شهریه بدم… سوال دیگم اینکه در چه صورت نیازی به پرداخت جریمه انصراف نیست؟ممنون میشم پاسخ رو به ایمیلم ارسال کنید ممنون….

  • مدیر وبسایت گفت:

   سلام
   شما نیازی نیستش جریمه ای برای انصراف پرداخت کنید
   در صورتی که از رشته ی روزانه انصراف بدید در صورتی قبولی مجدد در روزانه باید شهریه شبانه پرداخت کنید اما مدرک روزانه میگیرید
   فقط حواستون باشه حتما باید تا ۱ اسفند امسال انصراف بدید وگرنه حتی اگر قبول بشید نمی تونید برید دانشگاه

   موفق باشید

 2. Hossein گفت:

  سلام
  اگر در صورت قبولى مجدد در کنکور از دانشگاه شبانه انصراف بدم اىا واحد هاى پاس شده تطبىق داده مىشن ؟

  • مدیر وبسایت گفت:

   اگر در همون دانشگاه روزانه قبول بشین بله تطبیق میدن اما اگر دانشگاه دیگری قبول بشید یکم کارتون سخت میشه
   اما در کل در ایران کاری نشد نداره فقط سماجت لازم داره !

 3. ali گفت:

  با عرض یلام و خسته نباشی
  من امسال در کنکور سراسری شرکت کردم ولی از رتبه ام راضی نیستم و میخوام سال دیگه هم در ککور شرکت کنم.امسال باید انتخاب رشته کنم یا نه؟کلا باید چیکار کنم؟

  • احمد فضلوی گفت:

   سلام
   اگر اولین سالیه که کنکور میدین نیاز نیس کاری کنین. انتخاب رشته نکنین و برای سال بعد اماده شین. اما سعی کنین با برنامه و منظم باشین برای درس خوندن. اگه سوال بیشتری درباره سال آینده دارین با شماره تماس های موسسه تماس بگیرین

   • محمدهادی صیفوری گفت:

    انتخاب رشته که ایرادی نداره. شما رشته هایی رو که واقعا اگه قبول بشی با کاتل کمیل میری رو انتخاب کن سطح پایین هم نگیر. و به رتبه ت توجه نکن. اگه قبول شدی فبهاالمراد. خوبه. اگرم قبول نشدی میمونه سال بعد. انتخاب رشته فرصته. هرچند احتمالش برای شما کم باشه. پس دقت کن درسته رتبه ت خوب نشده اما در انتخاب رشته به رتبه ت دقت نکن و رشته های مورد علاقه ت رو بزن. شاید رشته های محبوبت رو قبول شدی. برای سال بعد بعدا تصمیم می گیری که شرکت کنی یا نه. فعلا اینو از دست نده. فراموش نکن چی گفتم.

 4. کسری گفت:

  سلام.من دانشجوی ورودی ۹۰ دانشگاه دولتی بودم توی رشته ی مهندسی برق قدرت البته شبانه.لیسانسمو گرفتم و امسال کنکور ارشد شرکت کردم.رتبم جوری بود ک ارشد روزانه دولتی قبول میشدم و برای همین انتخاب رشته کردم.الان نظرم عوض شده و میخوام کنکور تجربی بدم.میخواستم بپرسم اگر من توی دوره ارشد روزانه دولتی قبول شم و انصراف بدم یک سال از شرکت توی کنکور تجربی محرومم؟و اینکه کاری هس ک بتونم بکنم تا محروم نشم؟در ضمن کارت معافیت سربازیم دارم.مرسی

 5. majid ae گفت:

  سلام
  من فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع روزانه هستم که امسال کنکور دادم الان اگه بخوام انتخاب رشته کنم باید برم دانشگاه قبلیم مدرکمو آزاد کنم یا اینکه میتونم بزارم بعد قبولی انتخاب رشته و سوال بعدی اینکه من میتونم روزانه ها رو توی انتخاب رشته بزنم و بعد توی دانشگاه پول شبانه بدم و(چون اون رشته ها شبانه نداره) و الان مدرکمو آزاد نکنم. در ضمن من سربازی ندارم

 6. زهرا گفت:

  سلام من دانشجوی پزشکی هستم ودوترم رو پاس کردم می خوام بدونم می تونم تو کنکور۹۶ شرکت کنم و اگر اون دانشگاهی رو که می خوام قبول بشم درسهایی رو که تاموقع کنکور خوندم که ۴ ترم میشه برام تطبیق می خوره یا باید از اول پزشکی رو بخونم ومن پردیس هستم وروزانه نیستم و میشه هزینه انصراف رو هم بهم بگید وتابعد اعلام نتایج هم نمی خوام انصراف بدم ایا این ممکنه.باتشکر

 7. دانشجو گفت:

  با سلام.من خرداد۹۶ فارغ التحصیل میشم آیا میتونم تو کنکور ۹۶شرکت کنم وتو دانشگاه آزاد ثبت نام کنم؟من طرح اجباریم دارم ودانشگاه فعلی من روزانس

 8. الهه گفت:

  سلام من سال ۹۴کنکور شرکت کردم و روزانه قبول شدم و حالا بعد از دو ترم میخوام انصراف بدم و دوباره برای پزشکی بخونم با توجه به اینکه پزشکی شبانه نداره هزینش چطور میشه؟

 9. mphammad گفت:

  سلام من دانشچوی رشته ی برق دانشگاه ازادم ورودی ۹۴٫٫ی سال قبلا پشت کنکور موندم..میخوام دوباره کنکور بدم اینبار برا تجربی..میخوام بدونم مشمول نظام وظیفه میشم یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟تا کی میتونم انصراف بدم از دانشگاه

  • حمیده شیروانی گفت:

   سلام . شما میتونین بعد از قبولیتون در کنکور ۹۶ ،از دانشگاه فعلی انصراف بدین ، در این صورت مشمول نظام وظیفه هم نخواهید شد. پس انصراف رو بذارین واسه بعد از قبولی، نه الان.

 10. سحر گفت:

  سلام، من شهريور ٩٥ از ارشد روزانه دانشگاه تهران فارغ التحصيل ميشم، ليسانسم هم روزانه دانشگاه دولتى تو تهران بوده، رشته مهندسى، ارشد مديريت، ميخوام كنكور سراسرى ٩٦ تجربى بدم. محدوديتى دارم آيا؟ اگه روزانه سراسرى قبول بشم شرايط تحصيلم و محدوديت هام چياست؟

  • مدیر وبسایت گفت:

   سلام
   شما حتی اگر روزانه قبول بشید باید شهریه شبانه رو بدید
   چون شهریور فارغ التحصیل میشید محدودیتی ندارید در این زمینه
   اما برای بقیه دوستانی میگم که روزانه می خونن این رو که حتما حواستون باشه که تا تاریخ ۱ اسفند ۹۵ باید یا فارغ التحصیل بشن تا انصراف بدن

   با احترام
   اسلامی

 11. محمد گفت:

  سلام
  دانشجو عمران سراسری روزانه هستم
  قصد شرکت دوباره در کنکور دارم بعد از گرفتن مدرک لیسانس
  این تعهد خدمت و آزاد سازی مدارک مشکلی درست خواهد کرد یا میتوانم شرکت کنم؟؟
  ممنون

  • مدیر وبسایت گفت:

   نه اگر بخواهید مدرک دیگری بگیرید مشکلی درست نمیکنه
   اما اینو بدونید حتی روزانه قبول بشید باید پول شبانه اون رشته رو پرداخت کنید

   با احترام

 12. زهرا گفت:

  سلام من دانشجوی پزشکی بین الملل هستم ومی خوام ۹۶ دوباره کنکور بدم که شهری رو که می خوام قبول بشم حتی اگه شده پردیس همون شهر چون انتقالی نمی دن ایا این ممکنه و درسایی رو که تا موقع کنکور پاس کردم که ۴ ترم می شه برام تطبیق می خوره ؟و اینکه همون پزشکی رو می خوام ادامه بدم نه رشته دیگه ای رو ایا ممکنه؟ اگر درباره انتقالی اطلاعاتی دارین میشه بهم بگین اون شرایط دفترچه شامل حال من نمی شه. باتشکر

 13. مهدی ستایش گفت:

  با سلام من در سال ۹۳ در رشته مدیریت ارشد روزانه قبول شدم وبعد یک هفته بعد انصراف دادم وامسال همون رشته روزانه قبول شدم ایا مثل شبانه شهریه باید بدهم یانه………کارشناسی پیام نور بوده با تشکر

 14. احسان حیدری گفت:

  با سلام خدمت شما بزرگواران شما رو قسم به ۱۴ معصوم جواب سوال من رو زود بدید چون تا اول مهر فرصت دارم من در دبیرستان ریاضی و فیزیک خواندم بعد از اتمام پیش دانشگاهی در کنکور سراسری شرکت کردم و در کاردانی شبانه ورودی مهرماه فنی معدن در دانشگاه دولتی ملی پذیرفته شدم کاردانی را با معدل ۱۴٫۰۵ به پایان رساندم سپس در کنکور کاردانی به کارشناسی همان رشته معدن شرکت کردم و در کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی استخراج معادن در دوره شبانه، ورودی بهمن ماه، در مجتمع آموزش عالی زرند پذیرفته شدم از بهمن ۹۴ سر کلاس رفتم و در پایان خرداد ۹۵ ترم یک رو با معدل بالای ۱۴ به پایان رسوندم حالا مشکل اصلی من اینجاست من در اوائل خرداد ۹۵ دوباره در کنکور کاردانی به کارشناسی ثبت نام کردم و در همین شهریور ماه جواب کنکور آمد و من در دوره روزانه ورودی مهرماه در همان رشته و در همان دانشگاه قبول شدم ولی الان آموزش دانشگاه به من میگه حق تحصیل در دوره روزانه رو ندارم چون باید تا ۳۰ بهمن ماه ۹۴ از شبانه انصراف میدادم ولی من فکر میکردم این محدودیت برای دانشجویان روزانست نه دانشجویان شبانه در توضیح شما هم بر این موضوع تأکید شده، حالا به نظر شما من باید چه کار کنم و آیا با شکایت به دیوان عالی عدالت اداری کل کشور مشکل من حل میشه خواهش میکنم زود به من پاسخ بدین چون فقط تا ۲ مهر وقت دارم و ثبت نام حضوری از پذیرفته شدگان جدید در اون روز هست بسیار ممنونم

  • حمیده شیروانی گفت:

   سلام
   مطلبی که ما گفته بودیم در رابطه با کنکور کارشناسی پیوسته بود و سوال شما در مورد کنکور کاردانی به کارشناسیه. با توجه به قوانین سازمان سنجش در ازمون کاردانی به کارشناسی اقدام کنید

 15. ali.M گفت:

  با سلام
  بنده امسال کنکور سراسری دادم و انتخاب رشته هم انجام دادم.
  اما متاسفانه در انتخاب اولویت هایم اشتباه کردم و به طور قطع ، در شهر و دانشگاهی غیر از آنچه که واقعا” میخواستم قبول خواهم شد.
  آیا به هیچ عنوان امکان دارد که من در کنکور سال آینده هم شرکت کنم و در دانشگاه روزانه یا شبانه قبول شوم؟

  • حمیده شیروانی گفت:

   سلام
   درصورتی که امسال در دوره روزانه پذیرفته نشوید میتونید سال دیگه مجددا کنکور بدین و در هر دوره ای(شبانه یا روزانه) پذیرفته شین
   اگر امسال در دوره روزانه پذیرفته شوید از کنکور ۹۶ محروم خواهید بود.

 16. پرنیا گفت:

  سلام خسته نباشید
  من امسال کنکور ۹۵ دادم و الان نتایج اومده و یه رشته روزانه قبول شدم که الان پشیمونم از انتخابم!!! 🙁 🙁
  اگه بخام سال دیگه ۹۶ کنکور بدم، میتونم؟؟؟ تحت چه شرایطی؟ مثلا فقط شبانه باید قبول شم؟
  توروخدا کمکم کنید

 17. milad گفت:

  با سلام.من دانشجوی شبانه دانشگاه دولتی بودم و امسال توی کنکور شرکت کردم و دانشگاه دولتی دیگه ای روزانه قبول شدم.الان باید قبل از ثبت نام در دانشگاه جدید از دانشگاه قبلی انصراف بدم؟برای نظام وظیفه مشکلی به وجود نمیاد؟

 18. محمد گفت:

  سلام من تو كنكور ٩٥شركت كرده و روزانه قبول شدم ولی میخوام پشت كنكور بمونم ?ایا میتونم

 19. amir گفت:

  سلام دوستان
  من الان مهندسی کامپیوتر دولتی شبانه ایلام قبول شدم… اما میخام دوباره کنکور بدم برای سال اینده، ایا امکانش هست انصراف بدم و کتکور مجدد بدم
  اینم ایمیلم خواهش میکنم جواب بدید
  Amirhhh98@gmail.com

 20. محمد گفت:

  محمد نجفی
  با سلام
  من امسال(سال ۹۵) در ازمون سراسری شرکت کردم ولی رشته ای که در آن قبول شدم هر چند روزانه هست آن را دوست ندارم . آیا می توانم در سال آینده برای دانشگاه ازاد در آزمون سراسری شرکت کنم؟

 21. محمد گفت:

  سلام خسته نباشید
  من سال ۹۴ برای اولین بار کنکور دادم ولی انتخاب رشته نکردم سال ۹۵ دوباره کنکور دادم اما به نتیجه مورد علاقم نرسیدم میخوام سال ۹۶ دوباره کنکور بدم ۱٫ تو دانشگاه ازاد میخوام ثبت نام کنمایا مرخصی میدن واگه ندن چکار کنم ۲چه زمانی میتونم از دانشگاه انصراف بدم که به مشکل سربازی بر نخورم لطقا جواب بدید خیلی واجبه
  ممنون

 22. ava گفت:

  سلام
  من پاسخ شمارو به بقیه نظر ها دیدم ک گفتین کسی ک روزانه قبول شده دیگه نمیتونه سال ۹۶کنکور بده ولی من شنیده بودم ک این محرومیت فقط برای روزانه است و برای کنکور دادن برای شبانه و غیرانتفاعی مشکلی نداره آیا این درسته؟
  سوالپنج اینکه کسی ک روزانه قبول شده اگه کارنامه سبزش بیاید و موفق ب تغیر رشته ب یک رشته شبانه بشه محرومیت برطرف میشه یا همچنان برای کنکور ۹۶محروم است؟

 23. mohamadzaler گفت:

  ببخشید بنده دانشجوی ترم ۶ هوشبری روزانه هستم.ایا میتونم بدون انصراف در کنکور تجربی برای دانشگاه آزاد یا بردیس شرکت کنم/یا حتما باید تا اسفند ۹۵ انصراف بدم؟

 24. داوطلب 96 گفت:

  سلام
  در امسال مهندسی برق شبانه قبول شدم و به دانشگاه خواهم رفت اما همزمان برای کنکور ۹۶ هم آماده میشوم.
  درصورت اینکه سال بعد در رشته روزانه یک دانشگاه سراسری پذیرفته شوم برای تغییر دانشگاه و انصراف از دانشگاه قبلی باید چقدر هزینه پرداخت کنم؟
  لطفا دقیق راهنمایی کنید چون اگر هزینه زیاد باشد برایم دردسر درست میشود 🙁
  ممنون 🙂

  • حمیده شیروانی گفت:

   برای تغییر دانشگاه نیاز به پرداخت هزینه ای نیست. شما باید فقط هزینه ۲ ترم حضور در دانشگاه شبانه را بپردازید.

 25. زهرا گفت:

  سلام منودانشجوی پزشکی پردیس هستم می خوام بدونم می تونم تو کنکور ۹۶ تجربی شرکت کنم واز رشتم تا زمانی که نتایج نیومده انصراف ندم؟۲-می خوام بدونم درسایی رو که تا موقع کنکور پاس می کنم که ۴ترم میشه برام تطبیق می خوره یا نه؟۳-هزینه انصراف رو هم میشه بگید (ترمی ۸تومن میدم)حتئ اگه شده می خوام بین الملل سهر خودمون قبول بشم چون انتقالی نمی دن و موارد انتقالی دفترچه شامل من می شه. اگه درباره نحوه انتقالی گرفتن اطلاعاتی دارید میشه در اختیارم بذارید. لطفا سوالم رو جواب بدید چند بار پرسیدم اما جواب ندادید.باتشکر

 26. masoud گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  دوبار کنکور دادم و قبول نشدم. برای کنکور ۹۶ بخاطر اینکه خدمت نرم در دانشگاه ازاد قبت نام کردم و معافیت تحصیلی بدای اونجا گرفتم.الان با توجه به این شرایط من میتونم کنکور ۹۶ شرکت کنم؟و اگه روزانه قبول بشم مشمول خدمت هستم یا نه؟مشکلی پیش نمیاد

 27. روزبه گفت:

  سلام
  دانشجوی پزشکی علوم پزشکی ایران هستم و مشغول تحصیل هستم. کنکور مجدد در گروه انسانی شرکت کردم و رشته ی حقوق دانشگاه دولتی روزانه در تهران قبول شدم آیا این عمل من خلاف مقررات است و آیا امکان ادامه ی تحصیل همزمان در رشته ی پزشکی و حقوق امکان پذیر است؟ لطفا راهنمایی فرمایید

  • حمیده شیروانی گفت:

   سلام
   اگر فبل از اسفند انصراف ندادید خلاف مقررات عمل کردید و قبولی شما مردود خواهد بود. درضمن امکان تحصیل هم زمان در دو دانشگاه برای کسی وجود ندارد

 28. Tara گفت:

  سلام من در کنکور ۹۵ سراسری روزانه قبول شدم، رشته ای که قبول شدمو دوست دارم اما دانشگاهشو نه. آیا من میتونم بدون انصراف ،با گرفتن مرخصی در کنکور ۹۶ شرکت کنم؟ آیا میتونم همون رشته رو بخونم؟

 29. Hossein گفت:

  سلام
  من امسال دوره شبانه دانشگاه دولتى قبول شدم و تبت نام کردم… ایا براى شرکت تو کنکور ۹۶باىد از دانشگاه انصراف بدم؟ ممکن نیست امسال دانشگاه رو هم ادامه بدم؟

 30. Hamed گفت:

  سلام من کنکور شرکت کردم و دانشگاه دولتی ورودی نوبت دوم قبول شدم یعنی شروع کلاس هاش از بهمن ماهه الان میتونم برای معافیت یک دانشگاه بدون کنکور شرکت کنم و بعد ازش انصراف بدم و توی دانشگاه اصلی ثبت نام کنم؟؟

  • حمیده شیروانی گفت:

   سلام
   دوست عزیز اگر شما در دانشگاه دولتی که پذیرفته شدین، ثبت نام کردید، دانشجو محسوب میشین و معافیت تحصیلی دارین، حتی اگر شروع کلاسهاتون از بهمن باشه.

 31. مژگان گفت:

  سلام. من حدودپانزده سال پیش بعد از گذراندن دو ترم در دانشگاه دولتی، بدون انصراف قطعی و تسویه حساب با دانشگاه از ادامه تحصیل دست کشیدم. آیا مجاز به شرکت در کنکور سراسری و ادامه تحصیل در دوره‌های روزانه هستم؟ و آیا تسویه حساب با دانشگاه قبلی‌ و گرفتن گواهی انصراف ضروری است؟ با تشکر

  • حمیده شیروانی گفت:

   سلام
   شما حتما باید اول از هرچیزی به دانشگاه قبلیتون مراجعه کنید تا وضعیتتون در اون دانشگاه معلوم شه(اینکه دانشگاه شما را اخراجی اعلام میکنه یا انصرافی یا …)

 32. Ehsan گفت:

  سلام
  من دانشجوی ورودی مهر ۹۴ روزانه هستم
  اگه بخوام کنکور بدم باید بعد از ترم ۳ انصراف بدم؟من میخوام برم دانشگاه آزاد شهر خودم(تهران) باید چکار کنم؟

 33. جواد گفت:

  سلام خسته نباشید. من در کنکور ۹۲ دولتی روزانه بیرجند قبول شدم و تا سال ۹۴ اونجا درس خوندم و بعد ۵ ترم انصراف دادم و کنکور ۹۵ رو دادم و دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا قبول شدم . میخاستم بدونم من باید واسه ی انصراف جریمه ای بدم یا ن ؟؟ چون خود دانشگاه گفت اگه انصراف بدی و کنکور شرکت کنی نیازی ب جریمه نیس . ممنون

 34. منیره اق گفت:

  من دانشگاه دولتی بر اساس سوابق تحصیلی قبول شدم و قصد دارم ک نرم بااینکه فقط براساس سوابق بوده و با ازمون سراسرس قبول نشدم میتونم دوباره کنکور ۹۶ شرکت کنم و دولتی قبول شم؟

 35. سعید گفت:

  سلام.من خرداد امسال فارغ التحصیل شدم ومتولد۷۷هستم.میخاستم بدونم ایا مهلت یکساله ای که دارم تا خرداد۹۶هستش یا خیر/چون پلیس۱۰به من گفته بعد کنکور۹۶بیا دفترچه پست کن/در حالی که من شنیدم تا شهریور۹۶ مهلت دارم وغیبت نمیخورم/این درسته؟ممنون میشم اگر توضیح بدین؟

 36. طهورا گفت:

  سلام!
  من برای کنکور۹۵ ثبت نام کرده بودم ولی به دلایلی شرکت نکردم حالا میخوام دوباره کنکور۹۶ شرکت کنم مشکلی که پیش نمیاد؟!

 37. اشکان اسکندری گفت:

  سلام من در کنکور ۹۴قبول شدم و ثبت نام کردم ولی بدون آنکه ترمی را بگذرانم انصراف دادند و در نهایت در دانشگاه آزاد بدون آزمون ثبت نام کردم ميخواستم کنکور ۹۶ شرکت کنم آیا موقع ثبت نام بایداز دانشگاه آزاد انصراف بدهم یا میتوانم موقع ای که قبول شدم بعد انصراف بدهم مشکلی پیش نمی آید لطفا جواب بدهید خیلی مهمه

 38. دانشجوی دختر گفت:

  باسلام من یکبار از کارشناسی روزانه انصراف دادم والان دانشجو روزانه کارشناسی سال سوم هستم ایا میتونم کنکور برای پزشکی ازاد شرکت کنم؟؟؟تورو به خدا به حق این شب های عزیز جوابمو بدید.ممنون

 39. دانشجوی دختر گفت:

  سلام ببخشید من تو یه اطلاعیه برای سنجش بود خوندم که نوشته بود کسی که دو بار روزانه پذیرفته شدن حق ثبت نام کنکور ندارن اخه من فقط میخوام ازاد شرکت کنم خیلی ناامید شدم.در ضمن من رشته ام طرح داره میتونم طرح نرم یا همزمان با قبولی ازاد برم یا اینکه موقع قبولی اینکه قبلا رشته ای رو خوندم رو نگم چون من اصل مدارک پیش و دیپلم دست خودمه و به دانشگاهم ندادم.

 40. دانشجوی دختر گفت:

  سلام توروخدا اگه میدونید جواب سوالم رو بدید خیلی سردرگم شدم موندم چیکارکنم..

 41. zahra گفت:

  باسلام من دانشجو کارشناسی روزانه سال سوم هستم و طرح دارم میشه سال ۹۷ وقتی درسم تموم میشه کنکور بدم واسه ازاد پزشکی؟من چندنفرو میشناسم همزمان با گذراندن طرح ازاد پزشکی بخونن.ایا میشه منم شرکت کنم؟؟؟توروخدا راهنماییم کنید من رشته ام رو دوست ندارم همش به اجبار دارم میخونم.مممنون اگه زود زود جوابمو بدید.خیلی شرایطم بده.

 42. محمد گفت:

  با سلام من امسال پشت كنكوري بودم و رتبه من ٨٠٠٠ شد اما انتخاب رشته اشتباه كردم و شبانه قبول شدم اما ثبت نام نكردم و دانشگاه ازاد بدون ازمون ثبت نام كردم و براي كنكور ٩٦ اماده ميشم و ترازم در قلم چي هم خيلي خوبه ايا براي ثبت نام كنكور بايد انصراف بدم از رشتم؟

  • احمد فضلوی گفت:

   سلام
   خیر. نیازی به انصراف نیست. فقط قبول شدگان روزانه از کنکور سال بعد محروم هستند و برای شرکت در کنکور سال های بعد انصراف دهند.

 43. سامان گفت:

  سلام. من کنکور ۹۴ و ۹۵ شرکت کردم ولی قبول نشدم امسال رفتم پیام نور و معافیت تحصیلی پنج ساله بهم دادن. حالا میخام کنکور ۹۶ شرکت کنم آیا میتونم..؟؟ کی باید از دانشگاه پیام نور انصراف بدم؟؟

 44. radin گفت:

  ببخشید من دوستانی دارم که دوبار روزانه دراومدن و دارن برای کنکور دومشون روزانه میخونن بدون هزینه
  .خواهش میکنم اصلاح کنین

 45. الهام گفت:

  باعرض سلام،من فارغ التحصیل کارشناسی روزانه ی مهندسی منابع طبیعی هستم و۳۷سال سن دارم،علاقمندم مجددادرکنکورسراسری برای رشته ی پزشکی شرکت کنم،آیا به لحاظ سنی محدودیتی برام وجودنداره؟هم برای دانشگاه دولتی وهم آزاد؟باید برای پزشکی دولتی هزینه پرداخت کنم یا خیر؟باسپاس فراوان

  • احمد فضلوی گفت:

   سلام
   از لحاظ سنی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
   با توجه به دریافت مدرک روزانه برای تحصیل مجدد در دوره روزانه باید شهریه پردیس خودگردان پزشکی را پرداخت کنید

 46. یاسر گفت:

  سلام من ترم ۱ پیام نور هستم میخواستم بدونم کی باید انصراف بدم که مشکل سربازی پیش نیاد؟لطفا جواب بدید

 47. علی علی میرزایی گفت:

  سلام لطفا راهنماییم کنین خیلی درگیرم
  من امسال پیش دانشگاهی بودم وکنکور شرکت کردم وروزانه بیرجند مهندسی معدن قبول شدم ولی فیزیک نهایی سال چهارمم مونده بود وشهریور امتحان ندادم بنابراین دانشگاه قبول نکرد وگفتن باید امتحان دی ماه بدم وثبت شهریور بشم واز بهمن ماه برم
  میخواستم بدونم اگر زمانی دانشکاه قبول نکنه یا اموزش وپرورش ثبت شهریور قبول نکنه
  ازکنکور سال بعد محروم میشم لطفا جواب بدین

 48. زهرا گفت:

  سلام من امسال روزانه کارشناسی قبول شدم و دارم دانشگاه میرم میتونم امسال کنکور شرکت کنم فقط ازاد انتخاب کنمواسه پزشکی بعد انصراف بدم.من از چندتا مشاور پرسیدم گفتن میشه فقط از انتخاب رشته دولتی محرومی واسه ازاد مشکلی پیش نمیاد
  .به نظرشما امکانش هست؟؟

  • مدیر وبسایت گفت:

   سلام
   بله شما می تونید کنکور بدید اما در سراسری نمی تونید انتخاب رشته کنید
   فقط برای آزاد می تونید انتخاب رشته کنید
   برای انصراف از دانشگاه فعلی هم مشکلی ندارید چون می خواهید برای آزاد شرکت کنید

   موفق باشید

 49. زهرا گفت:

  چرا جوابمو نمیدید…

 50. عارفه گفت:

  سلام من یبار روزانه قبول شدم نرفتم و امسال سال اخر روزانه کارشناسیم میتونم امسال دانشگاه ازاد پزشکی شرکت کنم؟؟؟جرا سنجش میگه کلا از کنکور محرومی من فقط ازاد میخوام بزنم؟توروخدا راهنماییم کنید

  • مدیر وبسایت گفت:

   سلام
   شما از قبولی در دانشگاه های دولتی محرومید
   اما از کنکور دادن و قبولی در رشته های آزاد محروم نیستید
   برای اطمینان از دانشگاه آزاد هم بپرسید

   موفق باشید

 51. zahra گفت:

  باسلام چرا کسی جواب نمیده.

 52. Mahdi گفت:

  سلام خدمت اقای اسلامی.
  ببخشید یه سوال داشتم.
  من سال ۹۴ در کنکور رشته ریاضی فیزیک شرکت کردم و قصد دارم در سال ۹۶ دوباره در کنکور شرکت کنم و یه رشته بهتر قبول شم،خواشتم مطمئن شم امکان اینکه من دوباره مجدد در کنکور کارشناسی شرکت کنم وجود داره؟؟؟؟
  ممنون

  • مهندس اسلامی گفت:

   سلام
   اگر دانشگاه میری الان ، در صورتی که تا قبل اسفند انصراف بدی می تونی در کنکور شرکت کنی
   اگر هم دانشگاه نرفتی مشکلی نداری می تونی شرکت کنی

   موفق باشی

 53. محمدحسين گفت:

  سلام
  من امسال كنكور دادم و تو دانشگاه سراسري گيلان شبانه ثبت نام كردم ميخواستم بدونم من الان اگه دوباره براي كنكور بخونم و يجاي بهتر قبول بشم ميتونم اونجا برم؟يعني از نظر نظام وظيفه مشكلي پيش نمياد

  • مهندس اسلامی گفت:

   سلام
   شما اگر از دانشگاه فعلی خودت انصراف بدی تا ۶ ماه وقت داری در دانشگاه بعدی ثبت نام کنی
   اگر تاخیر بیشتر از ۶ ماه بشه مشکل نظام وظیفه خواهی داشت

   موفق باشی

 54. احسان گفت:

  سلام.من دیپلم کاردانش گرافیک و کارشناسی مدیریت عملیات امداد و نجات دارم.آیا با این شرایط میتونم در کنکور سراسری شاخه تجربی شرکت کنم؟

 55. Poureya گفت:

  با سلام
  من تازه فارغ التحصیل شدم و دارم دوره طرحم رو میگذرونم که مهر ماه ۹۷تموم میشه؛و میخام برا پزشکی۹۷اماده شم؛ با توجه با اینکه مجاز به شرکت در کنکور۹۶نمیشم ایا میتونم تو کنکور۹۷شرکت کنم با تشکر

  • مهندس اسلامی گفت:

   سلام
   باید تا قبل از ثبت نام در دانشگاه بعدی از قبلی فارغ التحصیل شده باشید
   یعنی طرحتون باید تا شهریور ۹۷ تموم بشه

   با احترام

 56. ra گفت:

  سلام من لیسانس روزانه دارم میتونم دوباره سراسری روزانه پزشکی بخونم؟اخه. من یجا خوندم با شکایت به دیوان عدالت میتونم دوباره روزانه خوند.توروخدا راهنماییم کنید.

 57. ra گفت:

  منظورم روزانه بدون شهریه بود.

 58. علی د گفت:

  چرا دیدگاه من هنوز در حال بررسی هست ولی بعد از من تایید شده؟!

 59. eli گفت:

  سلام
  با مدرگ کارشنلسی غیرانتفاعی و ارشد آزاد میتوانم آزمون سراسری برای رشته پزشکی دئره روزانهشرکت نمایم؟

 60. معین گفت:

  سلام خسته نباشید
  من سال دوممه که دارم برای کنکور میخونم یعنی کنکور ۹۶ ولی میدونم که پزشکی قبول نمیشم
  آیا راهی هست که بتونم برای بار سوم یعنی کنکور ۹۷ شرکت کنم؟!

  • مهندس اسلامی گفت:

   سلام
   امسال پیام نور بزن یه رشته ای که نظام وظیفه عقب بیوفته
   بعد باز بشین بخون واسه کنکور
   اما به نظر من الان زوده واسه نا امید شدن
   با شماره های ما تماس بگیر امسال قبول بشی بری دانشگاه

 61. شقایق فراهانی گفت:

  سلام من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران روزانه هستم و میخوام تو کنکور ۹۶ ان شاء الله پرستاری قبول شم.بایدحتماشهریه بپردازم؟حدودا چقدره؟و چه زمانی چک میکنن که من روزانه خوندم یا نه؟بعدانتخاب رشته و قبولی؟
  نظرات خیلی متفاوته, تو دفترچه کنکور پارسال نوشته که برای رشته های پزشکی کلا کسی که روزانه نمیخونه نمیتونه غیر پردیس و بین الملل بخونه.تو سایت هیوا گروپ هم نوشته بعد قبولی و شکایت به دیوان عدالت اداری و پیگیری بسیار میشه شهریه رو هم نداد.
  اگر راهنماییم کنید تا عمر دارم دعاتون میکنم

 62. مهراد پارسا گفت:

  سلام…من در سال ۹۵ برای بار اول کنکور ریاضی دادم…انتخاب رشته هم کردم ولی قبول نشدم…الان مشغول تحصیل در دانشگاه آزاد رشته عمرانم
  آیا میتوانم برای کنکور ۹۶ هنر یا زبان داوطلب شوم؟
  شرایط انصراف از دانشگاه آزاد فعلیم در صورت داوطلب شدن و بعد از آن,قبولی,چیست؟
  ممنون

 63. قایق فراهانی گفت:

  باسلام من ارشد و کارشناسی روزانه مهندسی دارم. میخوام کنکور بدم و پرستاری قبول شم, یعنی هیچ راهی نیس؟مثلا شهریه دادن برای پرستاری و یا شبانه کردن مدرک کارشناسیم؟
  آخه این کجاش عدالته که کسی که شبانه خونده میتونه روزانه بخونه ولی برعکسش امکان پذیر نیس؟
  توروخدا جوابمو بدین.
  باتشکر فراوان

  • مهندس اسلامی گفت:

   سلام
   چرا امکانش نیستش ؟
   شما می تونید ۲ بار روزانه قبول بشید در مقطع کارشناسی
   پس الان شما می تونید روزانه قبول بشید اما شهریه شبانه رو پرداخت کنید

 64. عطیه گفت:

  سلام من ورودی ۹۵ بهداشت حرفه ای هستم از رشتم راضی نیستم می خواستم دوباره کنکور بدم واسه سال ۹۷ الان کی باید انصراف بدم اگه پزشکی بیارم باید شهریه پرداخت کنم؟
  اگه مهر۹۶ انصراف بدم میتونم کنکور ۹۷ شرکت کنم؟

 65. زهرا گفت:

  سلام من دوبار کنکور شرکت کردم یبار روزانه شیمی قبول شدم نرفتم بعد فیزیوتراپی قبولدشدم و الان درسم تموم شده.سوال من از شما اینه من دوبار روزانه لیسانس قبول شدم میتونم دوباره کنکور بدم واسه پزشکی یا دندون چه ازاد چهدسراسری؟یکی به من گفت تو دفترچه سنجش نوشته کسی که دوبار روزانه قبول شده نمیتونه دیگه کنکور بده.توروخدا موندم میخوام شروع کنم هرکی یچیز میگه و چون شهرستانم امکان رفتن بهذسازمان سنجش ندارم.توروبه قران اگه مطمئن هستید واطلاع دارید به من بگید میتونم کنکوربدم یانه.

  • علی گفت:

   منم مشکل شمارو دارم کسی نیست جواب این سوالو بده

   • مهندس اسلامی گفت:

    جواب داده شد

   • زهرا گفت:

    دوست گرامی من از یه سایت دیگه ای مشاور دیگه ای سوالمو پرسیدم گفتن استعلام گرفتن از دانشگاه ازاد ومشکلی نیست چون من دلیل دیگم طرح اجباریم هستش و اینم گفتن که میتونم حین گذروندن طرح در دانشگاه ازاد تحصیل کنم.امیدوارم که همه اینا بعد قبولی درست بشه

  • مهندس اسلامی گفت:

   برای آزاد می تونید در کنکور ثبت نام کنید
   اما انقدر این روز ها اخبار زد و نقیض میرسه که خود مسئولان سازمان سنجش هم نمی دونن چی به چیه
   سعی کنید از خود سازمان پیگیری کنید

 66. پیام گفت:

  سلام. خسته نباشید. من در کنکور۹۴ شرکت کردم و در مقطع روزانه قبول شدم. حالا میخوام در کنکور۹۶ شزکت کنم. باید چیکار انجام بدم? میشه بعد از این که نتایج کنکور۹۶ اومد انصراف بدم?

 67. Amin گفت:

  لطفا اصلاح کنید پست رو چون به تبصره به دفترچه ۹۵ اضافه شد که اگر هر سال روزانه قبول بشی سال بعد میتونی کنکور شرکت کنی ولی در انتخاب رشته، رشته های روزانه رو نمیتونین انتخاب کنین ! و فقط در رشته های غیر روزانه گزینش میشین ! تا اخر بهمن هم باید انصراف بدیی حتما
  صفحه ۳ تبصره ۱ دانشجو انصرافی دفترچه شماره ۱
  صفحه ۷ قسمت رشته های روزانه پاراگراف دوم دفترچه شماره۲

 68. Fattane گفت:

  سلام ببخشید من دانشجوی شبانه ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز هستم میخواستم دوباره تو کنکور شرکت کنم و در صورت قبولی در همون رشته و همون دانشگاه به صورت روزانه تحصیل کنم .این امکان پذیر هست؟

 69. mahsach گفت:

  سلام وقتتون بخیر
  من دانشجوی ترم ۷ هوشبری هستم میخاستم ببینم حتی واسه دانشگاه ازادم باید اول انصراف بدم بعد واسه کنکور شرکت کنم؟میخام واسه کنکور ۹۶ شرکت کنم و لی امروز موتجه این موضوع شدم ینی حتی اگ دانسگاه ازاد قبولم بشم نمیتونم سرکت کنم؟؟

  • مهندس اسلامی گفت:

   سلام
   در صورتی که رشته روزانه تحصیل می کنید بله
   باید تا قبل اسفند انصراف بدید
   البته مواردی استثنا بودن که آزاد بهشون گیر نداده

 70. زهرا گفت:

  کسی نیست جواب سوالارو بده

 71. سید حسین گفت:

  سلام من سال ۹۵ کنکور دادم و روزانه قبول شدم ومیرم دانشگاه. میخوام تو کنکور۹۷ شرکت کنم.ولی نمی دونم کی انصراف بدم. لطفا بگین کدوم سال

 72. زهرا گفت:

  سلام من ترم ۵ هوشبریم. روزانه میخونم

  میتونم موقعی که تموم کردم کنکور ازاد پزشکی شرکت کنم؟؟؟یعنی کنکور ۹۷ ازاد شرکت کنم.ممنون

 73. علی گفت:

  سلام
  من ترم اخر مهندسی برق روزانه هستم تا خرداد ۹۶ فارغ التحصیل میشم کارت معافیت هم دارم . من میتونم تو کنکور ۹۶ شرکت کنم?

 74. حسام گفت:

  سلام
  من دانشجوی روزانه رشته ژنتیک ورودی ۹۵هستم و کنکور ۹۴ و ۹۵ شرکت کردم
  امسال میخوام تو کنکور شرکت کنم و فقط دانشگاه آزاد انتخاب رشته کنم
  حتما باید تا ۳۰ بهمن انصراف بدم یا چون فقط برای آزاد انتخاب رشته میکنم نیازی نیست؟

 75. کاشانی گفت:

  با سلام. من دوبار در دانشگاه سراسری در مقطع کاردانی نیمه متمرکز و کاردانی به کارشناسی سراسری قبول شده و فارغ تحصیل شده ام .
  آیا می توانم در سراسری ۹۶ شرکت ودر نوبت شبانه یا پیام نور انتخاب رشته کنم؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: