مقایسه پذیرش رشته‌ها و دانشگاه‌ها سال 95 و 96 در گروه انسانی

یکشنبه 15 مرداد 1396 دکتر محسن محمدی دسته ها

مقایسه پذیرش رشته‌ها و دانشگاه‌ها سال 95 و 96 

گروه انسانی (رشته های حقوق – مدیریت – روانشناسی – حسابداری )

رشته‌ي حقوق

دانشگاه

دوره‌ي تحصيلي

ظرفيت 95

ظرفيت 96

دانشگاه آيت‌اله بروجردي ـ بروجرد

روزانه

50

62

شبانه

14

20

دانشگاه آيت‌اله حايري ـ ميبد

روزانه

40

35

دانشگاه اصفهان

روزانه

50

60

شبانه

25

10

دانشگاه الزهرا (س)ـ )تهران ويژه خواهران(

روزانه

25

30

دانشگاه بجنورد

روزانه

45

50

دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان

روزانه

50

70

دانشگاه بيرجند

روزانه

40

45

شبانه

20

15

دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) ـ قزوين

روزانه

40

40

دانشگاه تبريز

روزانه

21

21

شبانه

14

14

دانشگاه تهران

روزانه

80

80

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم)

روزانه

50

60

دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس بين المللي كيش)

روزانه

30

30

دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار

روزانه

40

40

شبانه

10

10

دانشگاه رازي ـ كرمانشاه

روزانه

45

40

شبانه

45

0

دانشگاه زابل

روزانه

35

35

پرديس خودگردان

35

35

دانشگاه زنجان

روزانه

35

35

دانشگاه سمنان

روزانه

20

40

شبانه

10

20

دانشگاه شاهد ـ تهران

روزانه

40

90

دانشگاه شهركرد

روزانه

28

32

شبانه

1

3

دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان

* روزانه

12

20

دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران

روزانه

60

110

دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز

روزانه

35

50

شبانه

5

0

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز

روزانه

35

35

شيراز دانشگاه

روزانه

60

70

* مجازي دولتي

120

200

دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران

روزانه

25

30

شبانه

25

25

دانشگاه فردوسي مشهد

روزانه

50

30

شبانه

10

15

دانشگاه قم

روزانه

60

100

دانشگاه

روزانه

21

17

كاشان

شبانه

9

9

دانشگاه كردستان ـ سنندج

روزانه

40

40

شبانه

40

35

دانشگاه گيلان ـ رشت

روزانه

40

40

شبانه

40

40

دانشگاه لرستان ـ خرم آباد

روزانه

25

30

دانشگاه مازندران ـ بابلسر

روزانه

35

30

شبانه

35

30

دانشگاه مراغه

روزانه

40

40

شبانه

10

5

دانشگاه ملاير

روزانه

40

35

شبانه

40

35

دانشگاه يزد

روزانه

40

70

دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) ـ قم (ويژه خواهران)

روزانه

35

35

شبانه

35

35

مجتمع آموزش عالي گناباد

روزانه

35

30

شبانه

5

2

جمع كل

روزانه

1452

1674

شبانه

443

373

مجازي دولتي

120

200

پرديس خودگردان

35

35

جمع كل

2050

2282

* كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق

* محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي

رشته‌ي كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي (فقط مرد)

دانشگاه

دوره‌ي تحصيلي

ظرفيت 95

ظرفيت 96

دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

روزانه

42

100

رشته‌ي كارشناسي علوم قضايي (فقط مرد)

دانشگاه

دوره‌ي تحصيلي

ظرفيت 95

ظرفيت 96

دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري

روزانه

60

150

رشته‌ی مدیریت بازرگانی

نام دانشگاه

دوره‌ی تحصیلی

ظرفیت 95

ظرفیت 96

دانشگاه اروميه

روزانه

30

۳۰

دانشگاه اصفهان

روزانه

24

۱۸

دانشگاه الزهرا ـ تهران

روزانه

15

۱۵

دانشگاه ايلام

روزانه

15

روزانه ۱۲

شبانه ۱۲

شبانه

9

دانشگاه بجنورد

روزانه

30

۳۰

دانشگاه بوعلي سينا ـ محل تحصيل دانشكده مديريت رزن

روزانه

24

۳۰

دانشگاه تهران

روزانه

18

۱۵

دانشگاه تهران ـ محل تحصيل پرديس فارابي قم

روزانه

15

۱۵

دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر

روزانه

27

۲۷

دانشگاه رازی ـ كرمانشاه ـ محل تحصيل دانشكده مديريت جوانرود

روزانه

24

۳۰

دانشگاه زنجان

روزانه

24

۲۱

دانشگاه سمنان

روزانه

18

روزانه ۱۸

شبانه ۶

شبانه

6

دانشگاه شاهد ـ تهران

روزانه

18

۲۷

دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان

روزانه

30

روزانه۲۱

شبانه ۹

شبانه

12

دانشگاه شهيد باهنر-كرمان- محل تحصيل مركز آموزش عالي بافت

شبانه

48

۲۴

دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران

روزانه

18

۱۸

دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز

روزانه

21

روزانه ۲۴

شبانه ۲۴

شبانه

21

دانشگاه شیراز

روزانه

18

۱۵

دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران

روزانه

9

روزانه ۹

شبانه ۸

شبانه

9

دانشگاه فردوسي مشهد

روزانه

12

روزانه ۱۵

شبانه ۶

شبانه

3

دانشگاه قم

روزانه

36

۵۱

دانشگاه كاشان

روزانه

10

روزانه ۱۱

شبانه ۵

شبانه

5

دانشگاه كردستان ـ سنندج

روزانه

24

۲۴

دانشگاه گنبد ـ محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر

روزانه

24

۲۴

دانشگاه گيلان ـ رشت

روزانه

27

روزانه ۲۷

شبانه ۲۷

شبانه

27

دانشگاه لرستان ـ خرم آباد

روزانه

15

روزانه ۱۸

شبانه ۱۸

شبانه

15

دانشگاه لرستان ـ خرم آباد محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر

روزانه

12

روزانه ۳۰

شبانه

12

دانشگاه لرستان ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباددلفان

روزانه

12

روزانه ۲۴

شبانه ۱۲

شبانه

12

دانشگاه مازندران ـ بابلسر

روزانه

24

روزانه ۲۱

شبانه ۲۱

شبانه

24

دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل

روزانه

21

روزانه ۲۴

شبانه

9

دانشگاه ولايت ـ ايرانشهر

روزانه

21

روزانه ۲۴

شبانه ۹

شبانه

9

دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس

روزانه

18

روزانه ۱۵

شبانه ۶

شبانه

6

دانشگاه يزد

روزانه

21

۲۴

دانشكده علوم انساني حضرت معصومه ـ قم

روزانه

21

روزانه ۱۵

روزانه ۱۵

شبانه

21

مجتمع آموزش عالي گناباد

روزانه

22

روزانه ۲۲

شبانه ۲

شبانه

2

جمع كل

روزانه

698

۷۳۳

شبانه

250

۱۷۴

جمع كل

948

۹۰۷

رشته‌ی مدیریت صنعتی

نام دانشگاه

دوره‌ی تحصیلی

ظرفیت 95

ظرفیت 96

دانشگاه اصفهان

روزانه

24

۱۸

دانشگاه بوعلي سينا ـ محل تحصيل دانشكده مديريت رزن

روزانه

24

۳۰

دانشگاه بين‌المللي امام خميني ـ قزوين

روزانه

24

۲۴

دانشگاه تهران

روزانه

18

۱۵

دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر

روزانه

27

۲۷

دانشگاه زنجان

روزانه

27

۲۱

دانشگاه سمنان

شبانه

24

۲۴

دانشگاه شاهد ـ تهران

روزانه

18

۲۷

دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران

روزانه

18

۱۸

دانشگاه شیراز

روزانه

18

۱۵

دانشگاه صنعتي شاهرود

روزانه

24

۲۴

شبانه

24

۲۴

دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران

روزانه

9

۹

شبانه

9

۸

دانشگاه فردوسي مشهد

روزانه

12

۱۵

شبانه

3

۶

دانشگاه قم

روزانه

36

۵۷

دانشگاه گنبد ـ محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر

روزانه

24

۲۴

دانشگاه گيلان ـ رشت

روزانه

27

۲۷

شبانه

27

۲۷

دانشگاه لرستان ـ خرم آباد ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر

شبانه

24

۳۰

دانشگاه مازندران ـ بابلسر

روزانه

24

۲۱

شبانه

24

۲۱

دانشگاه ولي عصر ـ رفسنجان

روزانه

30

۲۴

شبانه

18

دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس

روزانه

18

۱۵ روزانه

۶ شبانه

شبانه

6

دانشگاه يزد

روزانه

21

۲۷

مجتمع آموزش عالي گناباد

روزانه

27

۲۴

شبانه

6

۲

مركز آموزش عالي لامرد

روزانه

27

۲۴

جمع كل

روزانه

477

۴۸۶

شبانه

165

۱۴۹

جمع كل

642

۶۳۵

رشته‌ی مدیریت مالی

نام دانشگاه

دوره‌ی تحصیلی

ظرفیت 95

ظرفیت 96

دانشگاه آيت‌اله حايري ـ ميبد

روزانه

24

۲۱

دانشگاه الزهرا ـ تهران

روزانه

15

۱۵

دانشگاه تهران

روزانه

18

۱۵

دانشگاه تهران ـ محل تحصيل پرديس فارابي قم

روزانه

15

۱۵

دانشگاه خوارزمي ـ تهران

روزانه

15

۲۱

دانشگاه رازي ـ كرمانشاه ـ محل تحصيل دانشكده مديريت جوانرود

روزانه

24

۳۰

دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان

روزانه

15

۱۲

شبانه

15

۱۲

دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران

روزانه

18

۱۸

دانشگاه يزد

روزانه

21

۲۴

جمع كل

روزانه

165

۱۷۱

شبانه

15

۱۲

جمع كل

180

۱۸۳

رشته‌ی روان‌شناسی

نام دانشگاه

دوره‌ی تحصیلی

ظرفیت 95

ظرفیت 96

دانشگاه اراك

روزانه

21

21

شبانه

6

2

دانشگاه اردکان

روزانه

15

15

شبانه

3

2

دانشگاه اروميه

روزانه

27

27

دانشگاه اصفهان

روزانه

39

36

دانشگاه الزهرا ـ تهران

روزانه

33

36

دانشگاه بجنورد

روزانه

54

30

دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان

روزانه

30

27

دانشگاه بيرجند

روزانه

24

24

شبانه

12

12

دانشگاه امام خميني ـ قزوین

روزانه

24

24

دانشگاه تبریز

روزانه

14

14

شبانه

10

10

دانشگاه تهران

روزانه

14

48

دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر

روزانه

30

33

دانشگاه خوارزمي ـ تهران

روزانه

18

18

دانشگاه رازي ـ كرمانشاه

روزانه

36

24

شبانه

36

18

دانشگاه زنجان

روزانه

18

18

شبانه

21

21

دانشگاه سلمان فارسي ـ كازرون

روزانه

18

18

شبانه

3

2

دانشگاه سمنان ـ محل تحصيل دانشكده روان شناسي مهدي شهر

روزانه

15

24

شبانه

6

12

دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان

روزانه

42

18

شبانه

42

18

دانشگاه شاهد ـ تهران

روزانه

21

36

دانشگاه شهركرد

روزانه

21

0

دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان

روزانه

15

15

شبانه

12

9

دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران

روزانه

39

30

دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز

روزانه

21

21

شبانه

21

6

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

روزانه

27

27

دانشگاه شهيد مطهري ـ تهران

روزانه

15

15

دانشگاه شیراز

روزانه

12

18

دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران

روزانه

30

18

شبانه

30

15

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ـ تهران

روزانه

12

12

دانشگاه فردوسي مشهد

روزانه

42

18

شبانه

18

12

دانشگاه كاشان

روزانه

13

11

شبانه

5

5

دانشگاه كردستان ـ سنندج

روزانه

24

24

شبانه

24

21

دانشگاه گيلان ـ رشت

روزانه

27

27

شبانه

27

27

دانشگاه لرستان ـ خرم آباد

روزانه

15

21

شبانه

15

0

دانشگاه لرستان ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي پل‌دختر

روزانه

12

24

شبانه

18

9

دانشگاه لرستان ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباددلفان

روزانه

15

24

شبانه

15

12

دانشگاه مازندران ـ بابلسر

روزانه

21

15

شبانه

21

15

دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل

روزانه

24

24

شبانه

9

0

دانشگاه مراغه

روزانه

24

24

شبانه

6

2

دانشگاه ملایر

روزانه

24

21

شبانه

24

27

دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس

روزانه

18

15

شبانه

6

6

دانشگاه ياسوج

روزانه

24

24

شبانه

3

6

دانشگاه يزد

روزانه

30

27

مركز آموزش عالي اقليد

روزانه

24

24

جمع كل

روزانه

1022

970

شبانه

393

272

جمع كل

1415

1242

رشته‌ی حسابداری

نام دانشگاه

دوره‌ی تحصیلی

ظرفیت 95

ظرفیت 96

دانشگاه اصفهان

روزانه

33

۳۹

شبانه

15

۹

دانشگاه اروميه

روزانه

27

۳۰

دانشگاه الزهرا ـ تهران

روزانه

15

۱۵

دانشگاه ایلام

روزانه

15

۱۲

شبانه

9

۱۲

دانشگاه بجنورد

روزانه

36

۵۴

دانشگاه بزرگمهر قاينات

روزانه

30

۳۶

شبانه

6

۶

دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان

روزانه

30

۲۷

دانشگاه بوعلي سينا ـ محل تحصيل دانشكده مديريت رزن

روزانه

24

۲۷

دانشگاه امام خميني ـ قزوین

روزانه

24

۲۴

دانشگاه تهران

روزانه

18

۱۸

دانشگاه تهران ـ محل تحصيل پرديس فارابي قم

روزانه

15

۱۵

دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر

روزانه

27

۲۷

دانشگاه خوارزمي ـ تهران

روزانه

36

۴۲

دانشگاه رازي ـ كرمانشاه

روزانه

21

۴۲

شبانه

21

۴۲

دانشگاه سمنان

روزانه

18

۱۸

شبانه

6

۲

دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان

روزانه

15

۱۵

شبانه

15

۱۵

دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان

روزانه

24

۲۰

شبانه

12

۷

دانشگاه شهيد باهنر ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي بافت

شبانه

48

۶۰

دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران

روزانه

18

۱۸

دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز

روزانه

21

۲۱

شبانه

21

۲۱

دانشگاه شیراز

روزانه

21

۳۶

دانشگاه صنعت نفت ـ محل تحصيل واحد تهران

روزانه

15

۱۵

دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران

روزانه

15

۱۸

شبانه

15

۱۵

دانشگاه فردوسي مشهد

روزانه

24

۲۷

شبانه

12

۱۵

دانشگاه قم

روزانه

30

۴۸

دانشگاه كردستان ـ سنندج

روزانه

21

۲۱

شبانه

21

۲۱

دانشگاه كوثر ـ بجنورد

روزانه

36

۴۸

دانشگاه گنبد

روزانه

48

۱۵

دانشگاه گيلان ـ رشت

روزانه

24

۲۱

شبانه

24

۲۱

دانشگاه لرستان ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي پل‌دختر

شبانه

18

روزانه ۲۴

شبانه ۹

دانشگاه لرستان ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباددلفان

روزانه

15

۲۴

شبانه

15

۱۲

دانشگاه مازندران ـ بابلسر

روزانه

30

۱۸

شبانه

30

۱۸

دانشگاه ولايت ـ ايرانشهر

روزانه

21

۲۴

شبانه

9

۹

دانشگاه ولي عصر ـ رفسنجان

روزانه

24

۲۴

شبانه

6

۱۲

دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس

روزانه

18

۱۵

شبانه

6

۶

دانشگاه يزد

روزانه

21

۲۴

دانشكده علوم انساني حضرت معصومه ـ قم ـ ويژه خواهران

روزانه

21

۲۱

شبانه

21

۲۱

دانشكده فني و حرفه‌اي دختران تهران ـ دكتر شريعتي

روزانه

18

—–

شبانه

18

—–

مجتمع آموزش عالي سراوان

روزانه

30

۳۰

شبانه

12

۱۲

جمع كل

روزانه

879

۹۵۳

شبانه

360

۳۵۹

جمع كل

1239

۱۳۱۲

مشاهده برچسب ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تنبلی می کنی؟ انگیزه نداری؟ کانال "بمب انگیزه" شارژت می کنه!حتما عضو میشم!