ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد- داوﻃﻠﺒﺎن داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 مهندس امیر مهدی اسلامی دسته ها

تحصیل مجدد– ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣـﻮرخ1389/12/7 ، داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﺻـﻮرت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺪد در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي و ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و داروﺳﺎزي و ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ  ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

(1 : ﮔﺬراﻧﺪن ﻃﺮح ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ

(2 . دارا ﻧﺒﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﺪم دارا ﺑﻮدن ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم

(3 .  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺐ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺻﻮرت ﻗﺒـﻮﻟﻲ در دوره ﻫـﺎي ﻣﺰﺑـﻮر ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

(4 . ﺗﻄﺒﻴﻖ دروس ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ در دوره دﻛﺘـﺮاي ﻋﻤـﻮﻣﻲ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ    .

(5 .ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ

(6 .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺷـﻮراي ﻣﻌـﻴﻦ ﺷـﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  رﻳﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرخ 1390/3/8 ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن در دوره ﻫﺎي دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي و ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان(ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎﺑﻖ )داﻧﺸﮕﺎه  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ از ﻣﺤﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﺎزاد، ﺣﺘـﻲ در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎ رﺷﻨﺎﺳﻲ از آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  رﻳﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرخ1392/3/25 ،داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ(داروﺳﺎزي ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  ) و دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ذﻳـﻞ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دندان پزﺷﻜﻲ ،ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي ، ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان( ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﻤﻠﻞ ﺳـﺎﺑﻖ ) داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﺎزاد ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

(1 : ﻟﺰوم  ﮔﺬراﻧﺪن ﻃﺮح ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح

(2 .  دارا ﻧﺒﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﺪم دارا ﺑﻮدن ﺗﻌﻬـﺪات ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﺑـﻮﻣﻲ و ﻳـﺎ ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺤـﺮوم

(3 .  ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ

تذکر: ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان( ﺷﻌﺐ  ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞﺳﺎﺑﻖ)  و ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﺎزاد( اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺒﻠـﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻞ، از آﻣـﻮزش راﻳﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻳﺎ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ)    ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺼﻮﺑﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

مشاهده برچسب ها
 • علی گفت:

  سلام، میخواستم بدونم منکه با معافیت تحصیلی از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم میتونم از فرصت یکساله بعدش استفاده کنم و تو کنکور سراسری سال بعد شرکت کنم و اگه تو رشته ای قبول شدم دوباره معافیت تحصیلی بگیرم واسه تحصیل مجدد؟
  با تشکر

  1. مهندس اسلامی مهندس اسلامی گفت:

   سلام
   برای اینکه مدت معافیتتون 6 ماه هست یا 1 سال از پلیس +10 سوال بفرمایید
   در صورتی که 1 سال فرصت داشته باشید می تونید
   در غیر این صورت شما باید تا چند ماه آینده دفترچه اعزام به خدمت ارسال کنید

   1. علی گفت:

    چون من شنیدم از مقطع دیپلم به بالا فقط یکبار معافیت تحصیلی میدن… ولی نمیدونم درسته یا نه؟!

 • زهرا گفت:

  سلام توروخدا جواب سوال منو بدید من علوم پزشکی تهران روزانه کارشناسی بهداشت حرفه ای خوندم و فارغ التحصیل ام یک سالم ام طرح رفتم میخام برای پرستاری دوباره کنکور بدم میشه با خرید مدرک یک بار دیگه از تسهیلات تحصیل در کارشناسی به صورت روزانه استفاده کرد ؟

  1. مهندس امیر مهدی اسلامی مهندس امیر مهدی اسلامی گفت:

   سلام
   تا جایی که ما اطلاع داریم کسی که از دوره روزانه فارغ التحصیل شده باشه نمی تونه بدون هزینه دوباره تحصیل کنه در همون مقطع

   تازه هزینه خرید مدرک برای شما فکر نکنم خیلی کمتر از هزینه تحصیل در پرستاری باشه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *