قبولی مجدد در کنکور / قبولی مجدد در دانشگاه

 

قبولی مجدد در کنکور – سوال : آیا کسانی که دانشجوی دانشگاه سراسری هستند ، میتوانند مجدد در دانشگاه سراسری تحصیل کنند ؟! فارغ التحصیلان دانشگاه سراسری میتوانند مجدد در دانشگاه های سراسری تحصیل کنند ؟!؟

پاسخ : متن کامل “دفترچه کنکور” در ارتباط با قبولی مجدد:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻟﺰوم ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻴﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن، ﭘﺬﻳﺮش آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ ( آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ) ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ اي ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳـﺎﻧﻴﺪه اﻧـﺪ، در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺒﻠﻲ و در ﻫﻤﺎن دوره (روزاﻧﻪ ) اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ از داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي دورة ﻧﻮﺑـﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ )، در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ در دورة ( روزاﻧﻪ )، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﻬﺮﻳﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دورة ﻧﻮﺑـﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ )در رشته مربوط ادامه تحصیل دﻫﻨﺪ

 

توضیحات کنکورکمک :

“متقاضیان دانشگاه های سراسری” به موارد زیر دقت کنید:

جزو کدامیک از موارد زیر هستید ؟؟

۱٫دانشجویان دانشگاه سراسری “روزانه : ابتدا باید از دانشگاه خود انصراف دهید. برای قبولی در دوره “شبانه” مشکلی ندارید. اما اگر بخواهید “روزانه” قبول شوید، باید شهریه دانشگاه رابپردازید!

۲٫ فارغ التحصیلان از دانشگاه سراسری “روزانه: برای قبولی در دوره “شبانه” مشکلی ندارید. اما اگر بخواهید “روزانه” قبول شوید، باید شهریه دانشگاه رابپردازید!

۳٫ دانشجویان دانشگاه سراسری “شبانه : بدون انصراف از دانشگاه قبلی، میتوانید برای کنکور ثبت نام کنیدو در کنکور سراسری شرکت کنید.بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور،در صورت رضایت بخش بودن رتبه قبولی ، از دانشگاه قبلی انصراف  داده و در رشته جدید ثبت نام نمایند. برای قبولی در دوره های ” شبانه” یا “روزانه” محدودیتی ندارید!

۴٫ فارغ التحصیلان از دانشگاه سراسری “شبانه : برای قبولی در دوره های ” شبانه” یا “روزانه” محدودیتی ندارید!

۵. فارغ التحصیلان از دانشگاه های غیردولتی: برای قبولی در دوره های ” شبانه” یا “روزانه” محدودیتی ندارید!

 

تذکر مهم: کسانی که بعد از اعلام نتایج ، انتخاب رشته کرده اند و در دوره “روزانه” قبول شده اند ، برای کنکور دادن مجدد ، حتما باید ۱ سال صبر کنند !  یعنی نمیتوانند در کنکور سال بعد شرکت کنند! ( حتی اگر به دانشگاه نرفته باشند! )

 

قبولی مجدد در کنکور – سوال :  آیا کسانی که دانشجوی دانشگاه های دور ه ﻫﺎي ﻧﻮﺑﺖ دوم(ﺷﺒﺎﻧﻪ)ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮري ، ﻣﺠﺎزي و ﺧﻮدﮔﺮدان ، ﭘﺮدﻳﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﻴـﺎم ، ﻧـﻮر و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ـ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و…هستند ، میتوانند مجدد در کنکور سراسری شرکت کنند ؟!

 

پاسخ : متن کامل “دفترچه کنکور” در ارتباط با شرکت مجدد در کنکور :

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دور ه ﻫﺎي ﻧﻮﺑﺖ دوم(ﺷﺒﺎﻧﻪ)ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮري ، ﻣﺠﺎزي و ﺧﻮدﮔﺮدان ، ﭘﺮدﻳﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﻴـﺎم ، ﻧـﻮر و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ـ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و … (ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮادران  ) ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼـﻴﻞ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮيﺳﺎل ۱۳۹۴  ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻧﺎم در رﺷـﺘﻪ ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻻزم اﺳﺖ از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط  (ﻓﺮم اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﻲ ازتحصیل  )را ﺑـﻪ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ذﻳـﺮﺑﻂ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ  ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ!!

 

منبع: سایت سنجش
توضیحات : سایت کنکورکمک

با ما باشید تا بهترین باشید
با ما در تماس باشید

ID Instagram : konkurkomak

ID Line: konkourkomak

شماره تماس : ۰۹۱۹۰۴۳۳۳۲۴

مدیر وبسایت
مدیر وبسایت
امیر مهدی اسلامی ، رتبه 235 کنکور سراسری ، کارشناس برق ( گرایش کنترل ) از دانشگاه تهران ، مشاور تحصیلی ویژه همه دانش آموزان دبیرستانی ، سابقه ی 5 سال مشاوره و تدریس در مدارس و آموزشگاه های استان تهران ، مدرس تخصصی درس دیفرانسیل ، موسس موسسه کنکورکمک

101 دیدگاه ها

 1. علی می‌گه:

  سلام من دانشجوی ورودی مهر ۹۴ هستم و بعد دو ترم میخام مهر ۹۵ از دانشگاه انصراف بدم تا از فرصت یکساله برای شرکت در کنکور استفاده کنم آیا در صورت قبولی در دانشگاه روزانه باید شهریه بدم… سوال دیگم اینکه در چه صورت نیازی به پرداخت جریمه انصراف نیست؟ممنون میشم پاسخ رو به ایمیلم ارسال کنید ممنون….

  • مدیر وبسایت می‌گه:

   سلام
   شما نیازی نیستش جریمه ای برای انصراف پرداخت کنید
   در صورتی که از رشته ی روزانه انصراف بدید در صورتی قبولی مجدد در روزانه باید شهریه شبانه پرداخت کنید اما مدرک روزانه میگیرید
   فقط حواستون باشه حتما باید تا ۱ اسفند امسال انصراف بدید وگرنه حتی اگر قبول بشید نمی تونید برید دانشگاه

   موفق باشید

 2. Hossein می‌گه:

  سلام
  اگر در صورت قبولى مجدد در کنکور از دانشگاه شبانه انصراف بدم اىا واحد هاى پاس شده تطبىق داده مىشن ؟

  • مدیر وبسایت می‌گه:

   اگر در همون دانشگاه روزانه قبول بشین بله تطبیق میدن اما اگر دانشگاه دیگری قبول بشید یکم کارتون سخت میشه
   اما در کل در ایران کاری نشد نداره فقط سماجت لازم داره !

 3. ali می‌گه:

  با عرض یلام و خسته نباشی
  من امسال در کنکور سراسری شرکت کردم ولی از رتبه ام راضی نیستم و میخوام سال دیگه هم در ککور شرکت کنم.امسال باید انتخاب رشته کنم یا نه؟کلا باید چیکار کنم؟

  • احمد فضلوی می‌گه:

   سلام
   اگر اولین سالیه که کنکور میدین نیاز نیس کاری کنین. انتخاب رشته نکنین و برای سال بعد اماده شین. اما سعی کنین با برنامه و منظم باشین برای درس خوندن. اگه سوال بیشتری درباره سال آینده دارین با شماره تماس های موسسه تماس بگیرین

   • محمدهادی صیفوری می‌گه:

    انتخاب رشته که ایرادی نداره. شما رشته هایی رو که واقعا اگه قبول بشی با کاتل کمیل میری رو انتخاب کن سطح پایین هم نگیر. و به رتبه ت توجه نکن. اگه قبول شدی فبهاالمراد. خوبه. اگرم قبول نشدی میمونه سال بعد. انتخاب رشته فرصته. هرچند احتمالش برای شما کم باشه. پس دقت کن درسته رتبه ت خوب نشده اما در انتخاب رشته به رتبه ت دقت نکن و رشته های مورد علاقه ت رو بزن. شاید رشته های محبوبت رو قبول شدی. برای سال بعد بعدا تصمیم می گیری که شرکت کنی یا نه. فعلا اینو از دست نده. فراموش نکن چی گفتم.

 4. کسری می‌گه:

  سلام.من دانشجوی ورودی ۹۰ دانشگاه دولتی بودم توی رشته ی مهندسی برق قدرت البته شبانه.لیسانسمو گرفتم و امسال کنکور ارشد شرکت کردم.رتبم جوری بود ک ارشد روزانه دولتی قبول میشدم و برای همین انتخاب رشته کردم.الان نظرم عوض شده و میخوام کنکور تجربی بدم.میخواستم بپرسم اگر من توی دوره ارشد روزانه دولتی قبول شم و انصراف بدم یک سال از شرکت توی کنکور تجربی محرومم؟و اینکه کاری هس ک بتونم بکنم تا محروم نشم؟در ضمن کارت معافیت سربازیم دارم.مرسی

 5. majid ae می‌گه:

  سلام
  من فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع روزانه هستم که امسال کنکور دادم الان اگه بخوام انتخاب رشته کنم باید برم دانشگاه قبلیم مدرکمو آزاد کنم یا اینکه میتونم بزارم بعد قبولی انتخاب رشته و سوال بعدی اینکه من میتونم روزانه ها رو توی انتخاب رشته بزنم و بعد توی دانشگاه پول شبانه بدم و(چون اون رشته ها شبانه نداره) و الان مدرکمو آزاد نکنم. در ضمن من سربازی ندارم

 6. زهرا می‌گه:

  سلام من دانشجوی پزشکی هستم ودوترم رو پاس کردم می خوام بدونم می تونم تو کنکور۹۶ شرکت کنم و اگر اون دانشگاهی رو که می خوام قبول بشم درسهایی رو که تاموقع کنکور خوندم که ۴ ترم میشه برام تطبیق می خوره یا باید از اول پزشکی رو بخونم ومن پردیس هستم وروزانه نیستم و میشه هزینه انصراف رو هم بهم بگید وتابعد اعلام نتایج هم نمی خوام انصراف بدم ایا این ممکنه.باتشکر

 7. دانشجو می‌گه:

  با سلام.من خرداد۹۶ فارغ التحصیل میشم آیا میتونم تو کنکور ۹۶شرکت کنم وتو دانشگاه آزاد ثبت نام کنم؟من طرح اجباریم دارم ودانشگاه فعلی من روزانس

 8. الهه می‌گه:

  سلام من سال ۹۴کنکور شرکت کردم و روزانه قبول شدم و حالا بعد از دو ترم میخوام انصراف بدم و دوباره برای پزشکی بخونم با توجه به اینکه پزشکی شبانه نداره هزینش چطور میشه؟

 9. mphammad می‌گه:

  سلام من دانشچوی رشته ی برق دانشگاه ازادم ورودی ۹۴٫٫ی سال قبلا پشت کنکور موندم..میخوام دوباره کنکور بدم اینبار برا تجربی..میخوام بدونم مشمول نظام وظیفه میشم یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟تا کی میتونم انصراف بدم از دانشگاه

  • حمیده شیروانی می‌گه:

   سلام . شما میتونین بعد از قبولیتون در کنکور ۹۶ ،از دانشگاه فعلی انصراف بدین ، در این صورت مشمول نظام وظیفه هم نخواهید شد. پس انصراف رو بذارین واسه بعد از قبولی، نه الان.

 10. سحر می‌گه:

  سلام، من شهريور ٩٥ از ارشد روزانه دانشگاه تهران فارغ التحصيل ميشم، ليسانسم هم روزانه دانشگاه دولتى تو تهران بوده، رشته مهندسى، ارشد مديريت، ميخوام كنكور سراسرى ٩٦ تجربى بدم. محدوديتى دارم آيا؟ اگه روزانه سراسرى قبول بشم شرايط تحصيلم و محدوديت هام چياست؟

  • مدیر وبسایت می‌گه:

   سلام
   شما حتی اگر روزانه قبول بشید باید شهریه شبانه رو بدید
   چون شهریور فارغ التحصیل میشید محدودیتی ندارید در این زمینه
   اما برای بقیه دوستانی میگم که روزانه می خونن این رو که حتما حواستون باشه که تا تاریخ ۱ اسفند ۹۵ باید یا فارغ التحصیل بشن تا انصراف بدن

   با احترام
   اسلامی

 11. محمد می‌گه:

  سلام
  دانشجو عمران سراسری روزانه هستم
  قصد شرکت دوباره در کنکور دارم بعد از گرفتن مدرک لیسانس
  این تعهد خدمت و آزاد سازی مدارک مشکلی درست خواهد کرد یا میتوانم شرکت کنم؟؟
  ممنون

  • مدیر وبسایت می‌گه:

   نه اگر بخواهید مدرک دیگری بگیرید مشکلی درست نمیکنه
   اما اینو بدونید حتی روزانه قبول بشید باید پول شبانه اون رشته رو پرداخت کنید

   با احترام

 12. زهرا می‌گه:

  سلام من دانشجوی پزشکی بین الملل هستم ومی خوام ۹۶ دوباره کنکور بدم که شهری رو که می خوام قبول بشم حتی اگه شده پردیس همون شهر چون انتقالی نمی دن ایا این ممکنه و درسایی رو که تا موقع کنکور پاس کردم که ۴ ترم می شه برام تطبیق می خوره ؟و اینکه همون پزشکی رو می خوام ادامه بدم نه رشته دیگه ای رو ایا ممکنه؟ اگر درباره انتقالی اطلاعاتی دارین میشه بهم بگین اون شرایط دفترچه شامل حال من نمی شه. باتشکر

 13. مهدی ستایش می‌گه:

  با سلام من در سال ۹۳ در رشته مدیریت ارشد روزانه قبول شدم وبعد یک هفته بعد انصراف دادم وامسال همون رشته روزانه قبول شدم ایا مثل شبانه شهریه باید بدهم یانه………کارشناسی پیام نور بوده با تشکر

 14. احسان حیدری می‌گه:

  با سلام خدمت شما بزرگواران شما رو قسم به ۱۴ معصوم جواب سوال من رو زود بدید چون تا اول مهر فرصت دارم من در دبیرستان ریاضی و فیزیک خواندم بعد از اتمام پیش دانشگاهی در کنکور سراسری شرکت کردم و در کاردانی شبانه ورودی مهرماه فنی معدن در دانشگاه دولتی ملی پذیرفته شدم کاردانی را با معدل ۱۴٫۰۵ به پایان رساندم سپس در کنکور کاردانی به کارشناسی همان رشته معدن شرکت کردم و در کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی استخراج معادن در دوره شبانه، ورودی بهمن ماه، در مجتمع آموزش عالی زرند پذیرفته شدم از بهمن ۹۴ سر کلاس رفتم و در پایان خرداد ۹۵ ترم یک رو با معدل بالای ۱۴ به پایان رسوندم حالا مشکل اصلی من اینجاست من در اوائل خرداد ۹۵ دوباره در کنکور کاردانی به کارشناسی ثبت نام کردم و در همین شهریور ماه جواب کنکور آمد و من در دوره روزانه ورودی مهرماه در همان رشته و در همان دانشگاه قبول شدم ولی الان آموزش دانشگاه به من میگه حق تحصیل در دوره روزانه رو ندارم چون باید تا ۳۰ بهمن ماه ۹۴ از شبانه انصراف میدادم ولی من فکر میکردم این محدودیت برای دانشجویان روزانست نه دانشجویان شبانه در توضیح شما هم بر این موضوع تأکید شده، حالا به نظر شما من باید چه کار کنم و آیا با شکایت به دیوان عالی عدالت اداری کل کشور مشکل من حل میشه خواهش میکنم زود به من پاسخ بدین چون فقط تا ۲ مهر وقت دارم و ثبت نام حضوری از پذیرفته شدگان جدید در اون روز هست بسیار ممنونم

  • حمیده شیروانی می‌گه:

   سلام
   مطلبی که ما گفته بودیم در رابطه با کنکور کارشناسی پیوسته بود و سوال شما در مورد کنکور کاردانی به کارشناسیه. با توجه به قوانین سازمان سنجش در ازمون کاردانی به کارشناسی اقدام کنید

 15. ali.M می‌گه:

  با سلام
  بنده امسال کنکور سراسری دادم و انتخاب رشته هم انجام دادم.
  اما متاسفانه در انتخاب اولویت هایم اشتباه کردم و به طور قطع ، در شهر و دانشگاهی غیر از آنچه که واقعا” میخواستم قبول خواهم شد.
  آیا به هیچ عنوان امکان دارد که من در کنکور سال آینده هم شرکت کنم و در دانشگاه روزانه یا شبانه قبول شوم؟

  • حمیده شیروانی می‌گه:

   سلام
   درصورتی که امسال در دوره روزانه پذیرفته نشوید میتونید سال دیگه مجددا کنکور بدین و در هر دوره ای(شبانه یا روزانه) پذیرفته شین
   اگر امسال در دوره روزانه پذیرفته شوید از کنکور ۹۶ محروم خواهید بود.

 16. پرنیا می‌گه:

  سلام خسته نباشید
  من امسال کنکور ۹۵ دادم و الان نتایج اومده و یه رشته روزانه قبول شدم که الان پشیمونم از انتخابم!!! 🙁 🙁
  اگه بخام سال دیگه ۹۶ کنکور بدم، میتونم؟؟؟ تحت چه شرایطی؟ مثلا فقط شبانه باید قبول شم؟
  توروخدا کمکم کنید

 17. milad می‌گه:

  با سلام.من دانشجوی شبانه دانشگاه دولتی بودم و امسال توی کنکور شرکت کردم و دانشگاه دولتی دیگه ای روزانه قبول شدم.الان باید قبل از ثبت نام در دانشگاه جدید از دانشگاه قبلی انصراف بدم؟برای نظام وظیفه مشکلی به وجود نمیاد؟

 18. محمد می‌گه:

  سلام من تو كنكور ٩٥شركت كرده و روزانه قبول شدم ولی میخوام پشت كنكور بمونم ?ایا میتونم

 19. amir می‌گه:

  سلام دوستان
  من الان مهندسی کامپیوتر دولتی شبانه ایلام قبول شدم… اما میخام دوباره کنکور بدم برای سال اینده، ایا امکانش هست انصراف بدم و کتکور مجدد بدم
  اینم ایمیلم خواهش میکنم جواب بدید
  Amirhhh98@gmail.com

 20. محمد می‌گه:

  محمد نجفی
  با سلام
  من امسال(سال ۹۵) در ازمون سراسری شرکت کردم ولی رشته ای که در آن قبول شدم هر چند روزانه هست آن را دوست ندارم . آیا می توانم در سال آینده برای دانشگاه ازاد در آزمون سراسری شرکت کنم؟

  • حمیده شیروانی می‌گه:

   سلام
   متاسفانه شما حق ثبت نام و شرکت در آزمون سال ۹۶ را ندارید.به صفحه ۲ دفترچه انتخاب رشته مراجعه کنید.

 21. محمد می‌گه:

  سلام خسته نباشید
  من سال ۹۴ برای اولین بار کنکور دادم ولی انتخاب رشته نکردم سال ۹۵ دوباره کنکور دادم اما به نتیجه مورد علاقم نرسیدم میخوام سال ۹۶ دوباره کنکور بدم ۱٫ تو دانشگاه ازاد میخوام ثبت نام کنمایا مرخصی میدن واگه ندن چکار کنم ۲چه زمانی میتونم از دانشگاه انصراف بدم که به مشکل سربازی بر نخورم لطقا جواب بدید خیلی واجبه
  ممنون

 22. ava می‌گه:

  سلام
  من پاسخ شمارو به بقیه نظر ها دیدم ک گفتین کسی ک روزانه قبول شده دیگه نمیتونه سال ۹۶کنکور بده ولی من شنیده بودم ک این محرومیت فقط برای روزانه است و برای کنکور دادن برای شبانه و غیرانتفاعی مشکلی نداره آیا این درسته؟
  سوالپنج اینکه کسی ک روزانه قبول شده اگه کارنامه سبزش بیاید و موفق ب تغیر رشته ب یک رشته شبانه بشه محرومیت برطرف میشه یا همچنان برای کنکور ۹۶محروم است؟

 23. mohamadzaler می‌گه:

  ببخشید بنده دانشجوی ترم ۶ هوشبری روزانه هستم.ایا میتونم بدون انصراف در کنکور تجربی برای دانشگاه آزاد یا بردیس شرکت کنم/یا حتما باید تا اسفند ۹۵ انصراف بدم؟

 24. داوطلب 96 می‌گه:

  سلام
  در امسال مهندسی برق شبانه قبول شدم و به دانشگاه خواهم رفت اما همزمان برای کنکور ۹۶ هم آماده میشوم.
  درصورت اینکه سال بعد در رشته روزانه یک دانشگاه سراسری پذیرفته شوم برای تغییر دانشگاه و انصراف از دانشگاه قبلی باید چقدر هزینه پرداخت کنم؟
  لطفا دقیق راهنمایی کنید چون اگر هزینه زیاد باشد برایم دردسر درست میشود 🙁
  ممنون 🙂

  • حمیده شیروانی می‌گه:

   برای تغییر دانشگاه نیاز به پرداخت هزینه ای نیست. شما باید فقط هزینه ۲ ترم حضور در دانشگاه شبانه را بپردازید.

 25. زهرا می‌گه:

  سلام منودانشجوی پزشکی پردیس هستم می خوام بدونم می تونم تو کنکور ۹۶ تجربی شرکت کنم واز رشتم تا زمانی که نتایج نیومده انصراف ندم؟۲-می خوام بدونم درسایی رو که تا موقع کنکور پاس می کنم که ۴ترم میشه برام تطبیق می خوره یا نه؟۳-هزینه انصراف رو هم میشه بگید (ترمی ۸تومن میدم)حتئ اگه شده می خوام بین الملل سهر خودمون قبول بشم چون انتقالی نمی دن و موارد انتقالی دفترچه شامل من می شه. اگه درباره نحوه انتقالی گرفتن اطلاعاتی دارید میشه در اختیارم بذارید. لطفا سوالم رو جواب بدید چند بار پرسیدم اما جواب ندادید.باتشکر

 26. masoud می‌گه:

  سلام
  خسته نباشید
  دوبار کنکور دادم و قبول نشدم. برای کنکور ۹۶ بخاطر اینکه خدمت نرم در دانشگاه ازاد قبت نام کردم و معافیت تحصیلی بدای اونجا گرفتم.الان با توجه به این شرایط من میتونم کنکور ۹۶ شرکت کنم؟و اگه روزانه قبول بشم مشمول خدمت هستم یا نه؟مشکلی پیش نمیاد

 27. روزبه می‌گه:

  سلام
  دانشجوی پزشکی علوم پزشکی ایران هستم و مشغول تحصیل هستم. کنکور مجدد در گروه انسانی شرکت کردم و رشته ی حقوق دانشگاه دولتی روزانه در تهران قبول شدم آیا این عمل من خلاف مقررات است و آیا امکان ادامه ی تحصیل همزمان در رشته ی پزشکی و حقوق امکان پذیر است؟ لطفا راهنمایی فرمایید

  • حمیده شیروانی می‌گه:

   سلام
   اگر فبل از اسفند انصراف ندادید خلاف مقررات عمل کردید و قبولی شما مردود خواهد بود. درضمن امکان تحصیل هم زمان در دو دانشگاه برای کسی وجود ندارد

 28. Tara می‌گه:

  سلام من در کنکور ۹۵ سراسری روزانه قبول شدم، رشته ای که قبول شدمو دوست دارم اما دانشگاهشو نه. آیا من میتونم بدون انصراف ،با گرفتن مرخصی در کنکور ۹۶ شرکت کنم؟ آیا میتونم همون رشته رو بخونم؟

 29. Hossein می‌گه:

  سلام
  من امسال دوره شبانه دانشگاه دولتى قبول شدم و تبت نام کردم… ایا براى شرکت تو کنکور ۹۶باىد از دانشگاه انصراف بدم؟ ممکن نیست امسال دانشگاه رو هم ادامه بدم؟

 30. Hamed می‌گه:

  سلام من کنکور شرکت کردم و دانشگاه دولتی ورودی نوبت دوم قبول شدم یعنی شروع کلاس هاش از بهمن ماهه الان میتونم برای معافیت یک دانشگاه بدون کنکور شرکت کنم و بعد ازش انصراف بدم و توی دانشگاه اصلی ثبت نام کنم؟؟

  • حمیده شیروانی می‌گه:

   سلام
   دوست عزیز اگر شما در دانشگاه دولتی که پذیرفته شدین، ثبت نام کردید، دانشجو محسوب میشین و معافیت تحصیلی دارین، حتی اگر شروع کلاسهاتون از بهمن باشه.

 31. مژگان می‌گه:

  سلام. من حدودپانزده سال پیش بعد از گذراندن دو ترم در دانشگاه دولتی، بدون انصراف قطعی و تسویه حساب با دانشگاه از ادامه تحصیل دست کشیدم. آیا مجاز به شرکت در کنکور سراسری و ادامه تحصیل در دوره‌های روزانه هستم؟ و آیا تسویه حساب با دانشگاه قبلی‌ و گرفتن گواهی انصراف ضروری است؟ با تشکر

  • حمیده شیروانی می‌گه:

   سلام
   شما حتما باید اول از هرچیزی به دانشگاه قبلیتون مراجعه کنید تا وضعیتتون در اون دانشگاه معلوم شه(اینکه دانشگاه شما را اخراجی اعلام میکنه یا انصرافی یا …)

 32. Ehsan می‌گه:

  سلام
  من دانشجوی ورودی مهر ۹۴ روزانه هستم
  اگه بخوام کنکور بدم باید بعد از ترم ۳ انصراف بدم؟من میخوام برم دانشگاه آزاد شهر خودم(تهران) باید چکار کنم؟

 33. جواد می‌گه:

  سلام خسته نباشید. من در کنکور ۹۲ دولتی روزانه بیرجند قبول شدم و تا سال ۹۴ اونجا درس خوندم و بعد ۵ ترم انصراف دادم و کنکور ۹۵ رو دادم و دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا قبول شدم . میخاستم بدونم من باید واسه ی انصراف جریمه ای بدم یا ن ؟؟ چون خود دانشگاه گفت اگه انصراف بدی و کنکور شرکت کنی نیازی ب جریمه نیس . ممنون

 34. منیره اق می‌گه:

  من دانشگاه دولتی بر اساس سوابق تحصیلی قبول شدم و قصد دارم ک نرم بااینکه فقط براساس سوابق بوده و با ازمون سراسرس قبول نشدم میتونم دوباره کنکور ۹۶ شرکت کنم و دولتی قبول شم؟

 35. طهورا می‌گه:

  سلام!
  من برای کنکور۹۵ ثبت نام کرده بودم ولی به دلایلی شرکت نکردم حالا میخوام دوباره کنکور۹۶ شرکت کنم مشکلی که پیش نمیاد؟!

 36. اشکان اسکندری می‌گه:

  سلام من در کنکور ۹۴قبول شدم و ثبت نام کردم ولی بدون آنکه ترمی را بگذرانم انصراف دادند و در نهایت در دانشگاه آزاد بدون آزمون ثبت نام کردم ميخواستم کنکور ۹۶ شرکت کنم آیا موقع ثبت نام بایداز دانشگاه آزاد انصراف بدهم یا میتوانم موقع ای که قبول شدم بعد انصراف بدهم مشکلی پیش نمی آید لطفا جواب بدهید خیلی مهمه

 37. دانشجوی دختر می‌گه:

  باسلام من یکبار از کارشناسی روزانه انصراف دادم والان دانشجو روزانه کارشناسی سال سوم هستم ایا میتونم کنکور برای پزشکی ازاد شرکت کنم؟؟؟تورو به خدا به حق این شب های عزیز جوابمو بدید.ممنون

 38. دانشجوی دختر می‌گه:

  سلام ببخشید من تو یه اطلاعیه برای سنجش بود خوندم که نوشته بود کسی که دو بار روزانه پذیرفته شدن حق ثبت نام کنکور ندارن اخه من فقط میخوام ازاد شرکت کنم خیلی ناامید شدم.در ضمن من رشته ام طرح داره میتونم طرح نرم یا همزمان با قبولی ازاد برم یا اینکه موقع قبولی اینکه قبلا رشته ای رو خوندم رو نگم چون من اصل مدارک پیش و دیپلم دست خودمه و به دانشگاهم ندادم.

 39. دانشجوی دختر می‌گه:

  سلام توروخدا اگه میدونید جواب سوالم رو بدید خیلی سردرگم شدم موندم چیکارکنم..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: