۱۳ مرداد ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 3 شهریور قلم چی برای رشته ریاضی

برنامه ریزی روزانه آزمون 3 شهریور قلم چی برای رشته ریاضی   ویژه داوطلبان ریاضی فقط 14900 تومان برای 2 هفته […]
۱۳ مرداد ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 3 شهریور قلم چی برای رشته تجربی

برنامه ریزی روزانه آزمون 3 شهریور قلم چی برای رشته تجربی   ویژه داوطلبان رشته تجربی فقط 14900 تومان برای […]
۲۷ تیر ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 20 مرداد سنجش برای رشته تجربی

برنامه ریزی روزانه آزمون 20 مرداد سنجش برای رشته تجربی   ویژه داوطلبان تجربی فقط 23000 تومان برای 3 هفته برنامه […]
۲۷ تیر ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 20 مرداد سنجش برای رشته ریاضی

برنامه ریزی روزانه آزمون 20 مرداد سنجش برای رشته ریاضی   ویژه داوطلبان ریاضی فقط 23000 تومان برای 3 هفته برنامه […]
۲۷ تیر ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 20 مرداد قلم چی برای رشته ریاضی

برنامه ریزی روزانه آزمون 20 مرداد قلم چی برای رشته ریاضی   ویژه داوطلبان ریاضی فقط 14900 تومان برای 2 هفته […]
۲۷ تیر ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 20 مرداد قلم چی برای رشته تجربی

برنامه ریزی روزانه آزمون 20 مرداد قلم چی برای رشته تجربی   ویژه فارغ التحصیل های تجربی فقط 14900 تومان […]
۲۲ تیر ۱۳۹۶

روش نوشتن برنامه ریزی تحصیلی برای کنکور سراسری

روش نوشتن برنامه ریزی تحصیلی از مهمترین چالشهای دانش آموزا و حتی خانواده های کنکوری ها هستش ، خیلی کم […]
۱۵ تیر ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 6 مرداد برای رشته ریاضی

برنامه ریزی روزانه آزمون 6 مرداد برای رشته ریاضی   ویژه فارغ التحصیل های ریاضی فقط 14900 تومان برای 2 هفته […]
۱۵ تیر ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 6 مرداد برای رشته تجربی

برنامه ریزی روزانه آزمون 6 مرداد برای رشته تجربی   ویژه فارغ التحصیل های تجربی فقط 14900 تومان برای 2 هفته […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 15 اردیبهشت برای رشته ریاضی

برنامه ریزی روزانه آزمون 15 اردیبهشت برای رشته ریاضی   ویژه فارغ التحصیل های ریاضی فقط 14900 تومان برای 2 هفته برنامه […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 15 اردیبهشت برای رشته تجربی

برنامه ریزی روزانه آزمون 15 اردیبهشت برای رشته تجربی   ویژه فارغ التحصیل های تجربی فقط 14900 تومان برای 2 هفته برنامه […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 1 اردیبهشت برای رشته تجربی

برنامه ریزی روزانه آزمون 1 اردیبهشت برای رشته تجربی   ویژه فارغ التحصیل های تجربی فقط 14900 تومان برای 2 هفته […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 1 اردیبهشت برای رشته ریاضی

برنامه ریزی روزانه آزمون 1 اردیبهشت برای رشته ریاضی   ویژه فارغ التحصیل های ریاضی فقط 14900 تومان برای 2 هفته […]
۷ فروردین ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 18 فروردین برای رشته ریاضی

برنامه ریزی روزانه آزمون 18 فروردین برای رشته ریاضی   ویژه فارغ التحصیل های ریاضی فقط 14900 تومان برای 2 هفته برنامه […]
۷ فروردین ۱۳۹۶

برنامه ریزی روزانه آزمون 18 فروردین برای رشته تجربی

برنامه ریزی روزانه آزمون 18 فروردین برای رشته تجربی   ویژه فارغ التحصیل های تجربی فقط 14900 تومان برای 2 هفته برنامه […]
error: