روشها و اهمیت خلاصه نویسی

خلاصه نویسی

دکتر علی اصغر رضایی - 1396/06/01

ادامه مطلب

روشهای جلوگیری از فراموشی

خلاصه نویسی

دکتر علی اصغر رضایی - 1396/05/17

ادامه مطلب

روشهای خلاصه نویسی رشته ریاضی

خلاصه نویسی

دکتر علی اصغر رضایی - 1396/05/08

ادامه مطلب