موفقیت در آینده نتیجه تلاش در حال

کنکور 95

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1394/04/18

ادامه مطلب

هر روز به سمت هدفت (کنکور) حرکتی مشخص داشته باش

کنکور 95

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1394/04/18

ادامه مطلب

در شب های قدر برای موفقیت هم دعا کنیم

کنکور 95

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1394/04/17

ادامه مطلب

در تابستان مطابق چه برنامه ای پيش برویم ؟

کنکور 95

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1394/04/15

ادامه مطلب

در تابستان مفهومی بخونيم يا سطحی بخونيم و تست بزنيم ؟

کنکور 95

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1394/04/13

ادامه مطلب

خواندن دروس عمومی در تابستان

کنکور 95

مهندس امیر مهدی اسلامی - 1394/04/12

ادامه مطلب