ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد-ﻧﺤﻮه ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد داوﻃﻠﺒﺎن داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﻲ:

تحصیل مجدد– ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣـﻮرخ۱۳۸۹/۱۲/۷ ، داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﺻـﻮرت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺪد در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي و ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و داروﺳﺎزي و ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ  ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

(۱ : ﮔﺬراﻧﺪن ﻃﺮح ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ

(۲ . دارا ﻧﺒﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﺪم دارا ﺑﻮدن ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم

(۳ .  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺐ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺻﻮرت ﻗﺒـﻮﻟﻲ در دوره ﻫـﺎي ﻣﺰﺑـﻮر ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

(۴ . ﺗﻄﺒﻴﻖ دروس ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ در دوره دﻛﺘـﺮاي ﻋﻤـﻮﻣﻲ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ    .

(۵ .ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ

(۶ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺷـﻮراي ﻣﻌـﻴﻦ ﺷـﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  رﻳﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرخ ۱۳۹۰/۳/۸ ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن در دوره ﻫﺎي دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي و ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان(ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎﺑﻖ )داﻧﺸﮕﺎه  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ از ﻣﺤﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﺎزاد، ﺣﺘـﻲ در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎ رﺷﻨﺎﺳﻲ از آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

  ﻧﺤﻮه ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد داوﻃﻠﺒﺎن داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ(داروﺳﺎزي ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  ) و دﻛﺘﺮايﺣﺮﻓﻪاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ :

 

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  رﻳﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرخ۱۳۹۲/۳/۲۵ ،داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ(داروﺳﺎزي ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  ) و دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ذﻳـﻞ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دندان پزﺷﻜﻲ ،ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي ، ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان( ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﻤﻠﻞ ﺳـﺎﺑﻖ ) داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﺎزاد ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

(۱ : ﻟﺰوم  ﮔﺬراﻧﺪن ﻃﺮح ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح

(۲ .  دارا ﻧﺒﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﺪم دارا ﺑﻮدن ﺗﻌﻬـﺪات ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﺑـﻮﻣﻲ و ﻳـﺎ ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺤـﺮوم

(۳ .  ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ

تذکر: ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان( ﺷﻌﺐ  ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞﺳﺎﺑﻖ)  و ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﺎزاد( اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺒﻠـﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻞ، از آﻣـﻮزش راﻳﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻳﺎ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ)    ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺼﻮﺑﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۴
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد- داوﻃﻠﺒﺎن داراي مدرک کارشناسی

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد- داوﻃﻠﺒﺎن داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد-ﻧﺤﻮه ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد داوﻃﻠﺒﺎن داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي ...
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۴
روش مطالعه درس فیزیک برای کنکور و امتحانات نهایی

روش مطالعه درس فیزیک برای کنکور و امتحانات نهایی

روش مطالعه درس فیزیک برای کنکور و امتحانات نهایی درس فیزیک در کنکور سراسری اهمیت بسیاری دارد. اگر تمایل به ...
فروردین ۱۲, ۱۳۹۴
اهمیت دوران جمع بندی در کنکور

اهمیت جمع بندی در کنکور

آیا در زمان باقیمانده تا کنکور میتوان به موفقیت رسید؟   اهمیت جمع بندی: شاید خیلی از دانش آموزان دچار ...
فروردین ۱۲, ۱۳۹۴
بودجه بندی فیزیک در کنکور

بودجه بندی فیزیک در کنکور( رشته ریاضی)

 بودجه بندی فیزیک در کنکور( رشته ریاضی)   اهمیت مباحث فیزیک در کنکور(رشته ریاضی)   طبق کنکور های سال های ...
اسفند ۱۳, ۱۳۹۳
تلاش برای جبران گذشته

تلاش برای جبران گذشته در سال کنکور

  تلاش برای جبران گذشته – به تقويم نگاه نكن و ببين چند روز گذشته… بيخودي خودتو ناراحت نكن… ميدونم ...
دی ۱۲, ۱۳۹۳

شرايط مطالعه

شرايط مطالعه شرایط مطالعه ، مواردی هستند که با دانستن ، بکارگیری و یا فراهم نمودن آنها ، می توان ...
error: