۱۰ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای

معرفی رشته کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای از اسمش مشخصه كاملا ، يك رشته اي هست كه با استفاده از خواص هسته اي به تصويربرداري و تشخيص و درمان بيماري ها مي پردازد . اين كارشناس ها زير نظر پزشك متخصص در مراكز تشخيصي و درماني پزشكي هسته اي بيماران را در مورد چگونگي مصرف صحيح  راديو داروها كه قبل از تصوير برداري براي بيماران تجويز مي شود و هم چنين حفاظت جان بيماران در برابر اشعه يونساز راهنمايي مي […]
error: