ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد-ﻧﺤﻮه ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد داوﻃﻠﺒﺎن داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﻲ:

تحصیل مجدد– ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣـﻮرخ۱۳۸۹/۱۲/۷ ، داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﺻـﻮرت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺪد در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي و ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و داروﺳﺎزي و ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ  ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

(۱ : ﮔﺬراﻧﺪن ﻃﺮح ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ

(۲ . دارا ﻧﺒﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﺪم دارا ﺑﻮدن ﺗﻌﻬﺪات ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ و ﻳﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم

(۳ .  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺐ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺻﻮرت ﻗﺒـﻮﻟﻲ در دوره ﻫـﺎي ﻣﺰﺑـﻮر ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

(۴ . ﺗﻄﺒﻴﻖ دروس ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ در دوره دﻛﺘـﺮاي ﻋﻤـﻮﻣﻲ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ    .

(۵ .ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ

(۶ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺷـﻮراي ﻣﻌـﻴﻦ ﺷـﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  رﻳﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرخ ۱۳۹۰/۳/۸ ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن در دوره ﻫﺎي دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي و ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان(ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎﺑﻖ )داﻧﺸﮕﺎه  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ از ﻣﺤﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﺎزاد، ﺣﺘـﻲ در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎ رﺷﻨﺎﺳﻲ از آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

 

  ﻧﺤﻮه ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد داوﻃﻠﺒﺎن داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ(داروﺳﺎزي ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  ) و دﻛﺘﺮايﺣﺮﻓﻪاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ :

 

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  رﻳﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرخ۱۳۹۲/۳/۲۵ ،داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ(داروﺳﺎزي ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  ) و دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ذﻳـﻞ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮي در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دندان پزﺷﻜﻲ ،ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي ، ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان( ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﻤﻠﻞ ﺳـﺎﺑﻖ ) داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﺎزاد ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

(۱ : ﻟﺰوم  ﮔﺬراﻧﺪن ﻃﺮح ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح

(۲ .  دارا ﻧﺒﻮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﺪم دارا ﺑﻮدن ﺗﻌﻬـﺪات ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﺑـﻮﻣﻲ و ﻳـﺎ ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺤـﺮوم

(۳ .  ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ

تذکر: ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان( ﺷﻌﺐ  ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞﺳﺎﺑﻖ)  و ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﻣﺎزاد( اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺒﻠـﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻞ، از آﻣـﻮزش راﻳﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻳﺎ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ)    ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎي داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺼﻮﺑﺎت وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۴
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد- داوﻃﻠﺒﺎن داراي مدرک کارشناسی

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد- داوﻃﻠﺒﺎن داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد-ﻧﺤﻮه ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺠﺪد داوﻃﻠﺒﺎن داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮي ...
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴
مددکاری اجتماعی برای انتخاب رشته کنکور سراسری

مددکاری اجتماعی برای انتخاب رشته کنکور سراسری

مددکاری اجتماعی برای انتخاب رشته کنکور سراسری برای دانلود فایل توضیح مددکاری اجتماعی برای انتخاب رشته کنکور سراسری بر روی ...
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴
مامایی برای انتخاب رشته کنکور سراسری

مامایی برای انتخاب رشته کنکور سراسری

مامایی برای انتخاب رشته کنکور سراسری برای دانلود فایل توضیح مامایی برای انتخاب رشته کنکور سراسری بر روی لینک زیر ...
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴
ساخت پروتزهای دندانی برای انتخاب رشته کنکور

ساخت پروتزهای دندانی برای انتخاب رشته کنکور سراسری

ساخت پروتزهای دندانی برای انتخاب رشته کنکور سراسری برای دانلود فایل توضیح کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی برای انتخاب رشته کنکور ...
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴
کار درمانی برای انتخاب رشته کنکور

کار درمانی برای انتخاب رشته کنکور سراسری

کار درمانی برای انتخاب رشته کنکور سراسری برای دانلود فایل توضیح کار درمانی برای انتخاب رشته کنکور سراسری بر روی ...
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴
فیزیوتراپی برای انتخاب رشته کنکور

فیزیوتراپی برای انتخاب رشته کنکور سراسری

فیزیوتراپی برای انتخاب رشته کنکور سراسری برای دانلود فایل توضیح فیزیوتراپی برای انتخاب رشته کنکور سراسری بر روی لینک زیر ...
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴
دندان پزشکی برای انتخاب رشته کنکور سراسری

دندان پزشکی برای انتخاب رشته کنکور سراسری

دندان پزشکی برای انتخاب رشته کنکور سراسری برای دانلود فایل توضیح دندان پزشکی برای انتخاب رشته کنکور سراسری بر روی لینک ...
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴
پرستاری برای انتخاب رشته کنکور

پرستاری برای انتخاب رشته کنکور سراسری

پرستاری برای انتخاب رشته کنکور سراسری برای دانلود فایل توضیح پرستاری برای انتخاب رشته کنکور سراسری بر روی لینک زیر ...
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۴
قبولی مجدد در کنکور

قبولی مجدد در کنکور

  قبولی مجدد در کنکور / قبولی مجدد در دانشگاه   قبولی مجدد در کنکور – سوال : آیا کسانی ...
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۴
هوشبری برای انتخاب رشته کنکور

هوشبری برای انتخاب رشته کنکور سراسری

هوشبری برای انتخاب رشته کنکور سراسری برای دانلود فایل توضیح هوشبری برای انتخاب رشته کنکور سراسری بر روی لینک زیر ...
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۴
علوم آزمایشگاهی برای انتخاب رشته کنکور

علوم آزمایشگاهی برای انتخاب رشته کنکور سراسری

علوم آزمایشگاهی برای انتخاب رشته کنکور سراسری برای دانلود فایل توضیح علوم آزمایشگاهی برای انتخاب رشته کنکور سراسری بر روی ...
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۴
بینایی سنجی برای انتخاب رشته کنکور

بینایی سنجی برای انتخاب رشته کنکور سراسری

بینایی سنجی برای انتخاب رشته کنکور سراسری برای دانلود فایل توضیح بینایی سنجی برای انتخاب رشته کنکور سراسری بر روی ...
error: