قبولی مجدد در کنکور / قبولی مجدد در دانشگاه

 

قبولی مجدد در کنکور – سوال : آیا کسانی که دانشجوی دانشگاه سراسری هستند ، میتوانند مجدد در دانشگاه سراسری تحصیل کنند ؟! فارغ التحصیلان دانشگاه سراسری میتوانند مجدد در دانشگاه های سراسری تحصیل کنند ؟!؟

پاسخ : متن کامل “دفترچه کنکور” در ارتباط با قبولی مجدد:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻟﺰوم ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻴﻦ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎن، ﭘﺬﻳﺮش آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ ( آﻣﻮزش راﻳﮕﺎن ) ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ اي ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم رﺳـﺎﻧﻴﺪه اﻧـﺪ، در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺒﻠﻲ و در ﻫﻤﺎن دوره (روزاﻧﻪ ) اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ از داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي دورة ﻧﻮﺑـﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ )، در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ در دورة ( روزاﻧﻪ )، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﻬﺮﻳﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دورة ﻧﻮﺑـﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ )در رشته مربوط ادامه تحصیل دﻫﻨﺪ

 

توضیحات کنکورکمک :

“متقاضیان دانشگاه های سراسری” به موارد زیر دقت کنید:

جزو کدامیک از موارد زیر هستید ؟؟

1.دانشجویان دانشگاه سراسری “روزانه : ابتدا باید از دانشگاه خود انصراف دهید. برای قبولی در دوره “روزانه ” مشکلی ندارید. (چون تحصیل خود را به اتمام نرسانده اید، یک فرصت دیگر برای قبولی در دوره های روزانه دارید.) همچنین  برای قبولی در دوره “شبانه” نیز مشکلی ندارید.

2. فارغ التحصیلان از دانشگاه سراسری “روزانه: برای قبولی در دوره “شبانه” مشکلی ندارید. اما اگر بخواهید “روزانه” قبول شوید، باید شهریه دانشگاه رابپردازید!

3. دانشجویان دانشگاه سراسری “شبانه : بدون انصراف از دانشگاه قبلی، میتوانید برای کنکور ثبت نام کنیدو در کنکور سراسری شرکت کنید.بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور،در صورت رضایت بخش بودن رتبه قبولی ، از دانشگاه قبلی انصراف  داده و در رشته جدید ثبت نام نمایند. برای قبولی در دوره های ” شبانه” یا “روزانه” محدودیتی ندارید!

4. فارغ التحصیلان از دانشگاه سراسری “شبانه : برای قبولی در دوره های ” شبانه” یا “روزانه” محدودیتی ندارید!

5. فارغ التحصیلان از دانشگاه های غیردولتی: برای قبولی در دوره های ” شبانه” یا “روزانه” محدودیتی ندارید!

 

تذکر مهم: کسانی که بعد از اعلام نتایج ، انتخاب رشته کرده اند و در دوره “روزانه” قبول شده اند ، برای کنکور دادن مجدد ، حتما باید 1 سال صبر کنند !  

این قانون در سال 95 تغییر کرد و دانشجویان روزانه هم می توانند با انصراف قطعی تا قبل از تاریخ 1 ام اسفند در کنکور سراسری شرکت کنند. اما فقط می توانند در رشته های غیر روزانه انتخاب رشته کنند.

 

قبولی مجدد در کنکور – سوال :  آیا کسانی که دانشجوی دانشگاه های دور ه ﻫﺎي ﻧﻮﺑﺖ دوم(ﺷﺒﺎﻧﻪ)ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮري ، ﻣﺠﺎزي و ﺧﻮدﮔﺮدان ، ﭘﺮدﻳﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﻴـﺎم ، ﻧـﻮر و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ـ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و…هستند ، میتوانند مجدد در کنکور سراسری شرکت کنند ؟!

 

پاسخ : متن کامل “دفترچه کنکور” در ارتباط با شرکت مجدد در کنکور :

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دور ه ﻫﺎي ﻧﻮﺑﺖ دوم(ﺷﺒﺎﻧﻪ)ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮري ، ﻣﺠﺎزي و ﺧﻮدﮔﺮدان ، ﭘﺮدﻳﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﻴـﺎم ، ﻧـﻮر و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ـ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و … (ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮادران  ) ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼـﻴﻞ در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮيﺳﺎل 1394  ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺛﺒﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻧﺎم در رﺷـﺘﻪ ﻗﺒـﻮﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻻزم اﺳﺖ از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط  (ﻓﺮم اﻧﺼﺮاف ﻗﻄﻌﻲ ازتحصیل  )را ﺑـﻪ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ذﻳـﺮﺑﻂ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ  ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ!!

 

منبع: سایت سنجش
توضیحات : سایت کنکورکمک

با ما باشید تا بهترین باشید

با ما در تماس باشید

ID Instagram : konkurkomak

ID telegram : konkourkomak

شماره تماس :

09190433324 – 09191111396

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
قبولی مجدد در کنکور

قبولی مجدد در کنکور

  قبولی مجدد در کنکور / قبولی مجدد در دانشگاه   قبولی مجدد در کنکور – سوال : آیا کسانی ...
error: