۷ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته تاریخ

معرفی رشته تاریخ رشته تاریخ همانند دروس دوره تحصیلی مدرسه نیست و تنها حول حوادث و اتفاقات تاریخی نمی‌چرخد بلکه به آموزش نحوه نوشتن، قواعد و نوع ثبت حوادث تاریخی یک ملت را به افراد آموزش خواهند داد. این رشته بسیار گسترده بوده و همانند ترمیم بناهای قدیمی، تاریخ‌دانان تاریخ را مورد ترمیم و بازنگری قرار می‌دهند. آن‌ها موارد گنگ و بی‌علت را آشکار ساخته و با دلایل اقتصادی و فرهنگی توجیهی مناسب برای آن خواهند یافت. هدف اصلی تاریخدانان […]
error: