۶ مرداد ۱۳۹۵

معرفی رشته زیست شناسی

معرفی رشته زیست شناسی علم زیست بطور مجزا در سه بخش قرار می گیرد:1-علوم گیاهی که خاصه تحقیق بر روی گیاهان می باشد 2- علوم زیستی که خود به چند دسته تقسیم می شود و در مورد مسائل جانداران می باشد3-زیست دریا که متخصص جانوران و آبزیان است . این علوم تنها در 17 واحد تخصصی با هم متفاوت است .   گرایش های رشته زیست شناسی گرایش علوم گیاهی :این رشته تنها به موارد مربوط به گیاهان می پردازد […]
error: